Skip to content
Permalink
Browse files

Tittel for en sikker digital post, samt felles datatype for språkkont…

…ainer
  • Loading branch information...
kjorlaug
kjorlaug committed Mar 17, 2014
1 parent a9f75e3 commit 082a97238024e325aaf772e119d1ae1dcc00ab09
Showing with 20 additions and 0 deletions.
  1. +20 −0 Tittel.textile
@@ -0,0 +1,20 @@
---
layout: default
title: Tittel
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/complexType
---

h3. Tittel

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SikkerDigialPost/Tittel
- Term := Tittel
- Definisjon := Beskrivende tittel for den sikre digitale posten. Skal kunne benyttes til å informere sluttbruker om meldingen
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Må kunne brukes uten sikker autentisering (for eksempel til varsling)

h4. Egenskaper

|_. Identifikator |_. Term |_. Kardinalitet |
| "Tekst":/Felles/Tekst | Tekst, Tittel | 1-mange |

0 comments on commit 082a972

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.