Skip to content
Permalink
Browse files

Start omlegging til flatare struktur

  • Loading branch information...
kjorlaug committed Jun 5, 2014
1 parent 1547f88 commit 08b7e88c55ea766ebc555668599c173f2aa7d64a
@@ -0,0 +1,8 @@
---
layout: default
title: Placeholder
headtitle: Sikker digital post

---

h2. Content to come
@@ -0,0 +1,8 @@
---
layout: default
title: Placeholder
headtitle: Sikker digital post

---

h2. Content to come
@@ -0,0 +1,8 @@
---
layout: default
title: Placeholder
headtitle: Sikker digital post

---

h2. Content to come
@@ -2,30 +2,28 @@
layout: default
title: Sikker digital post
headtitle: Sikker digital post
---

<div class="jumbotron">
<h1>Teknisk spesifikasjon</h1>
name: sdp
next: innledning

---

<p>Skal du implementere en integrasjon mot Sikker digital post?</p>
<p><a href="spesifikasjon.html" class="btn btn-primary btn-lg" role="button">Les mer her</a></p>
</div>
h2. Sikker Digital Post

Denne delen av "begrepskatalogen":/ inneholder spesifikasjonen av grensesnittene for "Sikker Digital Post":http://www.difi.no/digital-forvaltning/felles-it-losninger-fra-difi/sikker-post.

Målgruppen for denne spesifikasjonen er "Avsendervirksomheter":Aktorer, "Meldingsformidler":Aktorer og "Postkasselverandører":Aktorer.

<div class="jumbotron">
<h1>Hva er Sikker digital post?</h1>
<p>Dersom du ønsker en introduksjon til sikker digital post før du kaster deg over den tekniske spesifikasjonen.</p>
<p><a href="EksepederePost" class="btn btn-primary btn-lg" role="button">Les mer om det å ekspedere post i sikker digital posttjeneste</a></p>

<h1>Hvordan kommer jeg igang?</h1>
<p>Planlegger du å ta i bruk Sikker digital post så kom igang i dag.</p>
<p><a href="https://samarbeid.difi.no/sikker-digital-post" class="btn btn-primary btn-lg" role="button">Les mer på samarbeidsportalen</a></p>
</div>
Dokumentasjonen skal hovedsakelig fungere som en implementasjonguide for integrasjon mellom avsendere og postkasseleverandører gjennom meldingsformidleren.
Den skal dekke teknisk dokumentasjon og beskrivelse av meldingene som sendes mellom partene, hvordan de skal bygges opp og definisjon av begreper.

<div class="jumbotron">
<h1>Fortsatt spørsmål?</h1>
Katalogen er bygd opp av følgende kapitler:

<p>Send oss en e-post da vel!</p>
<p><a href="mailto:idporten@difi.no" class="btn btn-primary btn-lg" role="button">ID-porten Forvaltning</a></p>
</div>
table(table table-striped).
| "Innledning":innledning/ | Mer om sikker digital post og oppbyggingen av spesifikasjonen |
| "Forretningslag":forretningslag/ | Aktører, prosesser og overordnet meldingsstruktur/format |
| "Transportlag":transportlag/ | Rammeverk for overføring av meldinger |
| "Forretningsmeldinger":meldinger/ | Detaljering av forretningsmeldinger |
| "Feilhåndtering":feilhandtering/ | Generelt om feilhåndtering|
| "Sikkerhet":sikkerhet/ | Overordnet om sikkerhet |
| "Begreper":begrep/ | Begreper benyttet i Sikker Digital Post |
Binary file not shown.
@@ -0,0 +1,26 @@
---
layout: default
title: Arkitektur
headtitle: Sikker digital post

name: arkitektur

parent: innledning

next: innledning
prev: lagdeling

---

h2. {{ page.title }}

Dette er en overodrnet beskrivelse av den underliggende virksomhetsarkitekturen for Sikker Digital Post. For mer informasjon bør man lese dokumentet "Arkitekturbeskrivelse for Sikker Digital Post":ArkitekturbeskrivelseforSikkerdigitalposttjenestev1.0.pdf.

Figuren under viser en detaljering av posttjenesteaktørene, og flyten av informasjonsobjekter mellom aktørene.

!(img-responsive)arkitektur.png(Figuren viser en detaljering av posttjenesteaktørene, og flyten av informasjonsobjekter mellom aktørene)!

Offentlige virksomheter (avsendere) henter kontaktinformasjon til innbygger via oppslagstjeneste for kontaktinformasjon. Oppslagstjenesten henter kontaktinformasjon fra kontakt- og reservasjonsregisteret. Innbygger er ansvarlig for at kontaktinformasjonen i registrene er oppdatert, og at de ikke legger inn skjermingsverdig kontaktinformasjon.

Når avsender har hentet kontaktinformasjon til innbygger, adresseres postforsendelsen helt frem til innbygger. Dette kan gjøres enten som digital post som krypteres ende-til-ende og adresseres til innbyggers digitale postkasse, eller som post som krypteres til utskrift- og posttjenesten og adresseres til innbyggers postadresse. Begge typer post sendes til meldingsformidler for videre transport.

@@ -0,0 +1,29 @@
---
layout: default
title: Innledning
headtitle: Sikker digital post

name: innledning

children:
- name: arkitektur
- name: organisering

next: arkitektur
prev: sdp

---

h2. {{ page.title }}

Sikker digital posttjeneste er en felles løsning for offentlige virksomheter for å sende brev digitalt til innbyggere.
Løsningen består av fem sentral komponenter (aktører) foruten avsendere (Offentlige virksomheter) og mottakere (Innbyggere). Disse aktørene er:

* *Oppslagstjeneste for kontaktinformasjon:* Offentlig virksomheters (avsenders) grensesnitt mot kontakt- og reservasjonsregisteret.
* *Kontakt- og reservasjonsregistre:* Register for innbyggernes digitale kontaktinformasjon og reservasjonsstatus. Offentlig virksomhet har tilgang via Oppslagstjeneste for kontaktinformasjon.
* *Meldingsformidler*: Offentlig virksomheters grensesnitt mot posttjenesten og som har ansvaret for å formidle post til innbygger, enten som digitale brev til innbyggers selvvalgte digitale postkasse, eller som papirbrev til innbyggers postadresse.
* *Digital postkasse*: Innbyggernes grensesnitt mot posttjenesten og som har ansvaret for å gjøre tilgjengelig og oppbevare innbyggers digitale brev fra det offentlige.
* *Utskrift- og posttjeneste*: Ivaretar sikker digital posttjeneste som en totalleverandør for post til innbygger fra det offentlige, ved å sende papirbrev til innbygger som ikke kan eller ønsker å motta digitale brev.@@ -0,0 +1,8 @@
---
layout: default
title: Placeholder
headtitle: Sikker digital post

---

h2. Content to come
@@ -0,0 +1,8 @@
---
layout: default
title: Placeholder
headtitle: Sikker digital post

---

h2. Content to come
@@ -0,0 +1,8 @@
---
layout: default
title: Placeholder
headtitle: Sikker digital post

---

h2. Content to come

0 comments on commit 08b7e88

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.