Skip to content
Permalink
Browse files

#70 forbedret definisjonen av DigitalPostInfo elementet

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Jun 10, 2014
1 parent 8a20212 commit 09478cda5f2c966dd7a13c5089ea89bb71cb5e81
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 begrep/DigitalPostInfo.textile
@@ -10,7 +10,7 @@ prev: Begreper

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon relatert til presentasjon og behandling av en sikker digital post melding
- Definisjon := Informasjon til Postkasseleverandør for å presentere og behandle en sikker digital post melding
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Dette er informasjon om den Digitalpostforsendelsen som vil bli brukt av Postkasseleverandør for å presentere og behandle den digitale posten.
Den ikkeSensitiveTittelen vil bli brukt i dialogen med Innbygger dersom ikke Innbygger er autentisert på tilstrekkelig nivå.

0 comments on commit 09478cd

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.