Skip to content
Permalink
Browse files

#158 - fikset formatering av siden bedre.

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Nov 20, 2014
1 parent 1c59126 commit 098367e29dfd6cc96a33a3ce00483be0fae3b012
Showing with 7 additions and 1 deletion.
  1. +7 −1 forretningslag/varsling.textile
@@ -14,19 +14,25 @@ h2. Varsling i henhold til eForvaltningsforskriften

I "eForvaltningsforskriften §8a":http://lovdata.no/forskrift/2004-06-25-988/§8 settes det krav til at forvaltningsorganet skal sørge for at varsel om at enkeltvedtak er fattet blir sendt.
Dette betyr at virksomheter som sender ut dokumenter som faller inn under denne paragrafen skal instruere Postkasseleverandøren til å varsle.

les "mer om varslingsinstillinger":../begrep/Varsler for informasjon om hvordan dette gjøres.

h2. Varsling i digital postkasse til innbyggere


h3. Varsling i digital postkasse til innbyggere

Postkasseleverandørene varsler innbygger i henhold til de avtaler innbygger har med postkasseleverandør.
De varslinger en virksomhet bestiller fra postkasseleverandøren kan komme i tillegg til disse varslingene.
Virksomheter skal derfor være varsom med å bestille varslinger, og bør forholde seg til varslingsplikten i eForvaltningsforskriften.


Varslinger i digital postkasse til innbyggere sendes kun på dagtid.


Varslinger i digital postkasse til innbyggere sendes kun til Innbygger dersom innbygger ikke har gjort seg kjent med brevet.
Det vil si at varslinger bestilt av virksomheter kun blir sendt Innbygger dersom innbygger ikke har vært inn i postkassen og behandlet brevet.


Virksomhetene tilknyttet til digital postkassse til innbygger kan bestille varsling på e-post og/eller sms.
Dette avgjøres både av virksomhetens kanalstrategi og av hvilke opplysninger som finnes i kontakt og reservasjonsregisteret for den enkelte innbygger.

0 comments on commit 098367e

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.