Skip to content
Permalink
Browse files

#12 oppdatert eksemplene for å vise at titler/tekster har et språk at…

…tributt.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed May 7, 2014
1 parent 752c1bc commit 0b69d25a98baa406a2913169cdfa73fce0b2c593
@@ -15,15 +15,15 @@ group: SikkerDigitalPost/Melding
h4. Eigenskapar

|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "varslingsTekst":/Felles/varslingsTekst | 0..1 | xsd:String |
| "varslingsTekst":/Felles/varslingsTekst | 0..1 | "varslingsTekst":/Felles/varslingsTekst |
|"repetisjoner":Repetisjoner | 1..1 | "sdp:Repetisjoner":Repetisjoner |


h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<epostVarsel>
<varselTekst>Viktig melding fra Staten</varselTekst>
<varselTekst><Tekst lang="no">Viktig melding fra Staten</Tekst></varselTekst>
<repetisjoner>
<dagerEtter>0</dagerEtter>
<dagerEtter>7</dagerEtter>
@@ -15,15 +15,15 @@ group: SikkerDigitalPost/Melding
h4. Eigenskapar

|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "varslingsTekst":/Felles/varslingsTekst | 0..1 | "xs:String":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "varslingsTekst":/Felles/varslingsTekst | 0..1 | "varslingsTekst":/Felles/varslingsTekst |
| "Repetisjoner":Repetisjoner | 1..1 | "sdp:Repetisjoner":Repetisjoner |


h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<SmsVarsel>
<varselTekst>Viktig melding fra Staten</varselTekst>
<varselTekst><Tekst lang="no">Viktig melding fra Staten</Tekst></varselTekst>
<repetisjoner>
<dagerEtter>0</dagerEtter>
<dagerEtter>7</dagerEtter>

0 comments on commit 0b69d25

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.