Skip to content
Permalink
Browse files

reformatert teksten og forbedret språk noe.

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Jun 6, 2014
1 parent 18a3a25 commit 0cac68f0cd8b3908aff827086d95d652ab7f1e21
Showing with 11 additions and 8 deletions.
  1. +5 −3 meldinger/AapningsKvittering.textile
  2. +6 −5 meldinger/VarslingfeiletKvittering.textile
@@ -26,9 +26,11 @@ Bruk av "ÅpningsKvittering":AapningsKvittering er priset for "Avsender":../Send

h3. Anbefalt bruk

Åpningskvittering er en funksjonalitet som forventes brukt av Avsendere kun etter en grundig og dokumentert vurdering.
Funksjonaliteten vil kunne oppleves som påtrengende for Innbygger da man ikke får tilgang til å lese den posten man har mottatt uten å sende godta at kvitteringen blir sendt.
Dersom Avsender vurdere å bruke denne funksjonaliteten kan man gjerne ta kontakt med Sentralforvalter for mer informasjon.
Åpningskvittering er en funksjonalitet som brukes av Avsendere kun etter en grundig og dokumentert vurdering.
Funksjonaliteten vil kunne oppleves som påtrengende for Innbygger da man ikke får tilgang til å lese den posten man har mottatt uten å godta at kvitteringen blir sendt.
Dersom Avsender vurdere å bruke denne funksjonaliteten kan man ta kontakt med Sentralforvalter for mer informasjon.

@@ -17,18 +17,19 @@ h3. {{page.title}}
- Definisjon := En "Kvitteringsmelding":Kvitteringsmelding til Avsender om at varsling til Mottaker ikke har blitt gjort i henhold til avtale.
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Avtalen om varsling/påminnelse er satt igjennom "Digitalpostmelding":DigitalPostMelding. Varslingene som er bestilt vil utføres av Postkasseleverandør så lenge Innbygger ikke allerede har gjort seg kjent med posten.
Innbygger gjør seg kjent med posten ved å logge seg på postkasseløsningen og se at det har kommet ny post.
Dersom Postkasseleverandør opplever problemer med å utføre varslingen som avtalt vil Postkasseleverandør sende Varslingfeiletkvittering.
Innbygger gjør seg kjent med posten ved å logge seg på postkasseløsningen og se at det har kommet ny post. Dette tilfredstiller kravene til varsling/påminnelse satt igjennom "eForvaltningsforskriften §8a":http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-25-988/KAPITTEL_2#%C2%A78

Dersom Postkasseleverandør opplever problemer med å utføre varslingen som avtalt, vil Postkasseleverandør sende denne Varslingfeiletkvittering.

Årsaken til at postkasseleverandør ikke klarer å sende en slik melding kan være en av følgende:

* Kontaktinformasjonen oppgitt er ikke på riktig format
* Kontaktinformasjonen som er oppgitt er ikke på riktig format.
* e-post serveren, sms-gateway eller mobiloperatør er ikke tilgjengelig ved sendingstidspunktet slik at varslet ikke ble sendt vellykket
** Her vil postkasseleverandør gjøre forsøk på resending, men dersom feilen ikke er utbedret innenfor avtalt tidsfrist vil en Varslingfeiletkvittering sendes.
* Innbygger mottok ikke e-post varselet eller sms-meldingen og feilmelding om dette ble gitt til Postkasseleverandør.
** Det er begrensninger i forhold til om Postkasseleverandør får slike feilmeldinger tilbake eller ikke. Dette er avhengig av oppsett på e-post serveren Innbyggeren bruker og mobiloperatøren Innbygger er tilknyttet. Postkasseleverandør vil etter beste evne tolke de "Non-Delivery Reports":http://en.wikipedia.org/wiki/Bounce_message som mottas og gi en Varslingfeiletkvittering i de tilfeller det er helt sikker at varselet ikke ble levert.

I forbindelse med den siste årsaken er det begrensninger i forhold til om Postkasseleverandør får slike feilmeldinger tilbake eller ikke. Dette er avhengig av oppsett på e-post serveren Innbyggeren bruker og mobiloperatøren Innbygger er tilknyttet.
Postkasseleverandør vil etter beste evne tolke de "Non-Delivery Reports":http://en.wikipedia.org/wiki/Bounce_message og gi en Varslingfeiletkvittering i de tilfeller det er helt sikker at varselet ikke ble levert.
Mer informasjon om hvordan varsler bestilles kan du lese "her":../begrep/Varsler.

h3. Attributer

0 comments on commit 0cac68f

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.