Skip to content
Permalink
Browse files

#177 rettet opp i menyer og lenker for tanskportlaget

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Sep 21, 2015
1 parent 196d287 commit 0e240d2c73e2305343dda8b57ec41ed8f29971a5
Showing with 11 additions and 2 deletions.
  1. +11 −2 transportlag/index.textile
@@ -9,18 +9,27 @@ id: Transportlag

next: Transportlag/Meldingsutveksling

children:
- name: Transportlag/Meldingsutveksling
- name: Transportlag/Meldingsidentifikatorer
- name: Transportlag/mpc
- name: Transportlag/Transportmeldingsstruktur
- name: Transportlag/WebserviceSecurity

---

h2. Transport av meldinger i sikker digital post

* "Les om meldingsutvekslingsrammeverket som brukes og generelle":Meldingsutveksling/
Følgende informasjon er nødvendig å vite om transport infrastrukturen som brukes:

* "Meldingsutvekslingsrammeverket som brukes og generelle":Meldingsutveksling/
* "Identifikatorer for transport av meldinger":MeldingsIdentifikatorer
* "Meldingsformatet på de tekniske meldingene som sendes":Meldingsformat
* "Bruk av meldingskøer":UserMessage/mpc
* "Hvordan er meldingen sikret under transport - Webservice security":WebserviceSecurity


Transportlaget er bygd opp av følgende kapitler:
Mer detaljert informasjon om meldingsutvekslingrammeverket som brukes:

table(table table-striped).
| "ebMS pmode: Formidle digital post":Meldingsutveksling/FormidleDigitalPostForsendelse | ebMS pmodes for formidling av Digital Post |

0 comments on commit 0e240d2

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.