Skip to content
Permalink
Browse files

Meir om ASiC

  • Loading branch information...
kjorlaug
kjorlaug committed Mar 20, 2014
1 parent 1bc0e36 commit 114859d036e7d498c85c477deb7d094f224cf6f6
Showing with 38 additions and 1 deletion.
  1. +10 −1 ASiC.textile
  2. +28 −0 eksempler/sdpManifest.xml
@@ -4,4 +4,13 @@ title: Sikker digital post - ASiC
headtitle: Sikker digital post - ASiC
---

h2. Intro
h2. Introduksjon

"Associated Signature Container (ASiC)":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102900_102999/102918/01.03.01_60/ts_102918v010301p.pdf er et pakkeformat som er designet for å ivareta integritet til innholdet over lang tid. Kort fortalt så definerer standarden hvordan man skal sette sammen en zip fil med en filstruktur der man lager en digital signatur hver enkel fil med en kombinasjon av et digitalt fingeravtrykk av filen og et PKI sertifikat eid av en virksomheten. Dette medfører at man kan verifisere at filene kommer fra rett virksomhet, og om filene har blitt endret.

Sikker Digital Post har definert et eget begrep "Manifest":Manifest som inneholder metadata relatert til hver fil.

h2. Eksempel

* "Mainfest":eksempler/sdpManifest.xml
* "Full dokumentpakke":eksempler/post.asice.zip
@@ -0,0 +1,28 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sdp:Manifest xmlns:sbdh="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader" xmlns:sdp="http://begrep.difi.no/sdp/schema" xmlns:dk="http://begrep.difi.no/dk/schema">
<!-- Hvordan håndtere konflikt mellom info i sdpManifest og sdpMelding?
- Skal håndteres som en feil og gi feilmelding tilbake til avsender.
-
-->
<sdp:meldingsID>GUID</sdp:meldingsID>
<sdp:Avsender>
<sdp:Identifikator>2q342134fdasdfewa453q5#dsavasg</sdp:Identifikator>
</sdp:Avsender>
<sdp:Mottaker>
<dk:personidentifikator>010203040506</dk:personidentifikator>
</sdp:Mottaker>
<sdp:Dokument href="melding.pdf" media="all" mime="application/pdf">
<sdp:Tittel>Opprinnelig søknad</sdp:Tittel>
</sdp:Dokument>
<sdp:VedleggsListe>
<sdp:Dokument href="vedlegg1.html" media="all" mime="text/html">
<sdp:Tittel>Opprinnelig søknad</sdp:Tittel>
</sdp:Dokument>
<sdp:Dokument href="vedlegg2.pdf" media="all" mime="application/pdf">
<sdp:Tittel>Opprinnelig søknadsvedlegg</sdp:Tittel>
</sdp:Dokument>
</sdp:VedleggsListe>
</sdp:Manifest>

0 comments on commit 114859d

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.