Skip to content
Permalink
Browse files

Generell overordnet beskrivelse lagt til

Lagt til en generell overordnet funksjonell beskrivelse av
utskriftstjenesten.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Aug 28, 2015
1 parent 8158b07 commit 118982056b7c65141c049ecc9659de4a1acd2f9a
Showing with 17 additions and 0 deletions.
  1. +17 −0 utskrift/index.textile
@@ -15,3 +15,20 @@ children:

---

h2. Utskrift og forsendelse

En tjeneste som tilbyr en papirposttjeneste ved å skrive ut posten på papir, konvoluttere og sende papirpost til postmottaker.
Tjenesten bidrar til at Sikker digital posttjeneste fungerer som en totalleverandør for avsendervirksomhetene vedrørende post til innbyggere.
Tjenesten kan brukes for å sende forsendelser av brev til mottakere som har reservert seg eller ikke registrert/oppdatert sin kontaktinformasjon.

Post til innbygger adresseres til innbyggers "postadresse":../begrep/FysiskPostadresse og sendes til utskrifts- og forsendelsestjenesten via meldingsformidler.
"Postadresse":../begrep/FysiskPostadresse henter Avsender fra folkeregisteret eller annet egnet register.
Brevene som sendes må tilfredstille "krav til utforming av brev":brev og vil bli lagt i en konvolutt i henhold til beskrivelsen "her":konvolutt.

Tjenesten tilbyr:

- både sending av "A- og B- post":Felles/posttype,
- "valg av farge eller sort/hvit utskrift":Felles/utskriftstype
- "håndtering av returpost":/Felles/returPostHaandtering.

Se også: "Prosessbeskrivelse for sending av papir post":../forretningslag/forretningsprosess_utskrift.

0 comments on commit 1189820

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.