Skip to content
Permalink
Browse files

Nytt element `<lenke>` for digital post

Innfører et frivillig elementet for å formidle en lenke til innbyggers
postkasse. Lenken inneholder alltid en http(s)-adresse (`url`) som blir
presentert til innbygger i postkassen.

Avsender kan i tillegg sende med noen frivillige elementer:

- `beskrivelse`: tekstlig beskrivelse som vises for innbyggeren.
- `knappTekst`: tekst på knappen som vises i postkassen. Postkasse-
leverandøren kan vise en standard-tekst dersom dette elementet mangler.
- `frist`: tidspunkt for når lenken «går ut på dato». Lenken vil aldri
gå ut på dato dersom elementet mangler.
  • Loading branch information...
sindrebn committed Sep 19, 2017
1 parent efbdf7f commit 1229bde141414cad4949f8b49978a4bd19f60d12
Showing with 44 additions and 0 deletions.
  1. +44 −0 xsd/sdp-melding.xsd
@@ -109,6 +109,7 @@
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="varsler" type="Varsler" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="lenke" type="Lenke" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

@@ -199,6 +200,49 @@
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:complexType name="Lenke">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="url" type="HttpLenke" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="beskrivelse" type="LenkeBeskrivelseTekst" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="knappTekst" type="LenkeKnappTekst" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="frist" type="xsd:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:simpleType name="HttpLenke">
<xsd:restriction base="xsd:anyURI">
<xsd:pattern value="https?://.+" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:complexType name="LenkeBeskrivelseTekst">
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="LenkeBeskrivelseTekstString">
<xsd:attribute name="lang" type="Spraakkode" use="required"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="LenkeBeskrivelseTekstString">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="1"/>
<xsd:maxLength value="70"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:complexType name="LenkeKnappTekst">
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="LenkeKnappTekstString">
<xsd:attribute name="lang" type="Spraakkode" use="required"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="LenkeKnappTekstString">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="1"/>
<xsd:maxLength value="30"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<!-- typer nedenfor er for fysisk post -->

<xsd:complexType name="FysiskPostInfo">

0 comments on commit 1229bde

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.