Skip to content
Permalink
Browse files

Merge tag '1.0.2' into xsd-forslag

Conflicts:
	xsd/sdp-melding.xsd
  • Loading branch information...
runeflobakk committed Aug 26, 2014
2 parents 4763ada + 3e9969e commit 126f772d4844cfa5602a0190413858c9d6091868

This file was deleted.

Oops, something went wrong.

This file was deleted.

Oops, something went wrong.
Binary file not shown.
Binary file not shown.

This file was deleted.

Oops, something went wrong.
@@ -19,6 +19,10 @@ dagerEtter=0 betyr samme dag. dagerEtter=7 betyr den syvende dagen etter en best

* Det kreves at alle dagerEtter er unike.

For Sikker digital post er repetisjonene knyttet opp til "virkningsdato":/Felles/virkningsdato.
Det vil si at dagerEtter=0 betyr samme dag som "virkningsdato":/Felles/virkningsdato. dagerEtter=7 betyr den syvende dagen etter "virkningsdato":/Felles/virkningsdato.


h4. Eigenskapar

table(table table-striped).
@@ -23,11 +23,18 @@ h3. Anbefalt bruk av varsling
Som standard anbefales det at Avsender ikke spesifiserer varsling, da varsling bør styres av Mottaker selv.
Mottaker har mulighet for å sette opp egen varslingspreferanser i postkassen.

For alle brev som krever varsling i henhold til "eForvaltningsforskriften §8a":http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-25-988/KAPITTEL_2#%C2%A78, skal følgende instillinger brukes:
For alle brev som krever varsling i henhold til "eForvaltningsforskriften §8a":http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-25-988/KAPITTEL_2#%C2%A78, anbefales følgende instillinger brukes:
* Avsender velger selv kanal, "EpostVarsel":EpostVarsel er tilstrekkelig.
* Repetisjoner settes opp til: 0 og 7
** Dette vil medføre at Mottaker får en varsling når brevet blir levert og en påminnelse etter 7 dager dersom Mottaker ikke har skaffet seg tilgang til brevet.

For Digital postmeldinger med varslinger spesifisert på dag 0, som kommer på kveldstid etter at varsling i postkassen er stoppet, så vil dag 0 varselet gå dagen etter. Dette vil ikke forskyve andre varslinger bestilt.
For eksempel:
* Forsendelse sendt kl. 23.00 24.06.2014 uten virkningsdato, blir tilgjengeliggjort i postkassen kl. 23.30 24.06.2014.
** Forsendelsen har satt opp varsling dag 0 og 7
*** Innbygger varsles 25.06.2014 og 01.07.2014,
*** Merk at det er kun dag 0 som blir forskjøvet.
*** Eventuelt Avsender mottar en VarslingFeiletKvittering seinest enten 26.06.2014 og/eller 02.07.2015


h4. Eigenskapar
@@ -9,7 +9,28 @@ next: Forretningslag

---

h2. Eksempler på forretningsmeldinger
h2. {{page.title}}

På denne siden er det samlet eksempler på integrasjoner og meldinger som finnes tilknyttet sikker digital post.
Dette er ikke en uttømmende liste, og vi ber alle om å bidra med relevante eksempler.


h3. Eksempler på java integrasjonsprosjekt

* "En testklient utviklet av Difi for funksjonell testing":https://github.com/difi/sdp-klient-eksempel-java-webclient
** Testklienten viser hvordan integrasjon mot oppslagstjenesten og meldingsformidler kan gjøres.
* "En testklient utviklet av Posten for å vise hvordan offentlige virksomheter kan integrere seg mot SDP":https://github.com/difi/sdp-klient-eksempel-java-jetty
** Prosjektet viser hvordan avsendere kan håndtere tråder og vdelikehold av status for sendte brev.
* "Referanseimplementasjon for bruk av oppslagstjenesten":https://github.com/difi/kontaktregisteret-klient
** Eksempel kode for hvordan en avsender kan integrere seg mot oppslagstjenesten

h3. Eksempler på .Net integrasjonsprosjekt

* "Referanseimplementasjon for bruk av oppslagstjenesten":https://github.com/difi/kontaktregisteret-klient/tree/master/kontaktinfo-dotNet-sample
** Eksempel kode for hvordan en avsender kan integrere seg mot oppslagstjenesten


h3. Eksempler på forretningsmeldinger

* "Ferdig pakket dokumentpakke":post.asice.zip
* "Standard buisness document header":sbdh.xml
@@ -22,7 +43,7 @@ h2. Eksempler på forretningsmeldinger
* "Melding for digital postkasse":sdpMelding-digital.xml
* "Melding for print/fysisk brev":sdpMelding-print.xml

h2. Eksempler på transportmeldinger (transport + forretningsmelding)
h3. Eksempler på transportmeldinger (transport + forretningsmelding)

* "Request_forretningsmelding_fra_postavsender_til_meldingsformidler":soap/1_request_forretningsmelding_fra_postavsender_til_meldingsformidler.xml
* "Response_kvittering_for_mottatt_forretningsmelding_fra_meldingsformidler_til_postavsender":soap/1_response_kvittering_for_mottatt_forretningsmelding_fra_meldingsformidler_til_postavsender.xml
@@ -33,4 +54,5 @@ h2. Eksempler på transportmeldinger (transport + forretningsmelding)
* "Request_forespoersel_om_forretningskvittering_fra_postavsender_til_meldingsformidler":soap/5_request_forespoersel_om_forretningskvittering_fra_postavsender_til_meldingsformidler.xml
* "Response_error_fra_meldingsformidler_til_postavsender":soap/5_response_error_fra_meldingsformidler_til_postavsender.xml
* "Response_forretningskvittering_fra_meldingsformidler_til_postavsender":soap/5_response_forretningskvittering_fra_meldingsformidler_til_postavsender.xml
* "eksempel_soap_fault_med_ebms_error":soap/eksempel_soap_fault_med_ebms_error.xml
* "eksempel_soap_fault_med_ebms_error":soap/eksempel_soap_fault_med_ebms_error.xml

BIN +475 KB (200%) eksempler/post.asice.zip
Binary file not shown.
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 126f772

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.