Skip to content
Permalink
Browse files

Update Varsler.textile

#195 fjernet duplikat informasjon
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Mar 14, 2017
1 parent 80c1604 commit 12b8900b9be69486604a4d67f727949a0b8ca5bf
Showing with 0 additions and 41 deletions.
  1. +0 −41 begrep/Varsler.textile
@@ -19,47 +19,6 @@ Avsender kan med instillingene her styre både "EpostVarsel":EpostVarsel og "Sms
Avsender kan velge selv hvilken kanal som velges, dette kan de gjøre med bakgrunn i sin egen kanalstrategi, erfaringer i forhold til åpningsgrad og kostnader.
Bruk av "SmsVarsel":SmsVarsel vil medføre egne kostnader for Avsender.

Alle varslinger som bestilles vil bli generert av postkasseleverandørene og kommer fra postkasseleverandørene som avsender.

h3. Anbefalt bruk av varsling

Som standard anbefales det at Avsender ikke spesifiserer varsling, da varsling bør styres av Mottaker selv.
Mottaker har mulighet for å sette opp egen varslingspreferanser i postkassen.

For alle brev som krever varsling i henhold til "eForvaltningsforskriften §8a":http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-25-988/KAPITTEL_2#%C2%A78, skal følgende instillinger brukes:
* Avsender velger selv kanal, "EpostVarsel":EpostVarsel er tilstrekkelig.
* Repetisjoner settes opp til: 0 og 7
** Dette vil medføre at Mottaker får en varsling når brevet blir levert og en påminnelse etter 7 dager dersom Mottaker ikke har skaffet seg tilgang til brevet.

h3. Mer informasjon om varsling

For Digital postmeldinger med varslinger spesifisert på dag 0, som kommer på kveldstid etter at varsling i postkassen er stoppet, så vil dag 0 varselet gå dagen etter. Dette vil ikke forskyve andre varslinger bestilt.
For eksempel:
* Forsendelse sendt kl. 23.00 24.06.2014 uten virkningsdato, blir tilgjengeliggjort i postkassen kl. 23.30 24.06.2014.
** Forsendelsen har satt opp varsling dag 0 og 7
*** Innbygger varsles 25.06.2014 og 01.07.2014,
*** Merk at det er kun dag 0 som blir forskjøvet.
*** Eventuelt Avsender mottar en VarslingFeiletKvittering seinest enten 26.06.2014 og/eller 02.07.2015

h3. Postkasseleverandøres utsending av varseler

E-boks og digipost har forskjellig realisering av utsending av varslingsmeldingene.
Varslene sendes ikke på samme tidspunkt eller med samme intervaller hos de to leverandørene.
Under er en beskrivelse av hvordan utsending er realisert hos de to leverandørene.

h4. Digipost

Det sendes ut 4 "ulike" typer varsel:
# Digipost "bestilt" e-post-varsel om ny post. E-post går ut til den e-postadressen som er registrert på Digipostkassen. E-post er klar til å gå ut med en gang. I prod kjøres e-post jobber hver fjerde time (merk i test så kjører denne jobben hvert minutt).
# Avsender "bestilt" e-post-varsel til KRR-registrert e-postadresse, med egendefinert innhold. E-post er klar til å gå 60 min. etter at Digipostkassen har mottatt posten. Igjen, i prod kjøres e-post jobber hver fjerde time.
# SMS-varsel til KRR-registrert mobilnr, med egendefinert innhold. Klar til å gå ut 60 min. etter at Digipostkassen har mottatt posten. SMS sendes umiddelbart etter den er klar til å bli sendt ut.
# Digipost generert e-post-varsel etter 7 dager om ny post. E-post går ut til den e-postadressen som er registrert på Digipostkassen. Merk at denne kan også inkludere annen post som er ikke lest og som ble mottat mindre enn 7 dager siden (maks. 2 dager). Denne referer vi til som en "påminnelse". Denne er ikke relatert til en eventuell e-post som avsender bestiller til å gå ut 7 dager etter brev er mottatt av Digipost.

h5. e-boks

<informasjon kommer>


h4. Eigenskapar

table(table table-striped).

0 comments on commit 12b8900

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.