Skip to content
Permalink
Browse files

Merge pull request #208 from digipost/syntaxfeil_i_dokumentasjon_for_…

…utvidelser

Fikser noen syntax-feil i dokumentasjonen for utvidelser
  • Loading branch information...
marnormic committed Apr 5, 2018
2 parents e7eb99a + 0f16a6c commit 1449d47aa6f0aeb01ee4d0e87cc4abd1a2015bc9
Showing with 4 additions and 2 deletions.
  1. +2 −0 forretningslag/Utvidelser/Lenke.textile
  2. +2 −2 forretningslag/Utvidelser/index.textile
@@ -26,9 +26,11 @@ table(table table-striped).

h3. Eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<lenke>
<url>https://www.avsender.no/svar</url>
<beskrivelse lang="no">Vennligst svar på denne viktige meldingen for videre saksbehandling.</beskrivelse>
<knappTekst lang="no">Svar på den viktige meldingen</knappTekst>
<frist>2017-10-01T12:00:00+02:00</frist>
</lenke>
</pre>
@@ -16,7 +16,7 @@ h2. Introduksjon

Postkasseleverandørene støtter ulike verdiøkende tjeneste utover det som er definert i "Dokumentpakken":Dokumentpakke. En utvidelse er knyttet til ett dokument og tilfører en beriket visning i innbyggers postkasse.

For å knytte en utvidelse til et dokument må det inkluderes en fil ihht. utvidelsens XML-schema (XSD) i dokumentpakken, og det aktuelle "dokumentet":../../Dokument refererer til «"data-dokumentet":../../DokumentData» vha. @<data>@-elementet i "manifestet":../Dokumentpakke/Manifest.
For å knytte en utvidelse til et dokument må det inkluderes en fil ihht. utvidelsens XML-schema (XSD) i dokumentpakken, og det aktuelle "dokumentet":../../begrep/Dokument refererer til data-dokumentet»":../../begrep/DokumentData vha. @<data>@-elementet i "manifestet":../Dokumentpakke/Manifest.

Dersom innbyggers postkasseleverandør ikke støtter utvidelsen blir informasjonen forkastet av postkassen uten at hverken avsender eller innbygger får beskjed om dette.

@@ -26,4 +26,4 @@ h3. Utvidelser

table(table table-striped).
|_. Fil |_. Mime-Type |_. Digipost |_. e-Boks |
| "Lenke utenfor brev":Lenke | @application/vnd.difi.dpi.lenke+xml@ | Ja | Ja
| "Lenke utenfor brev":Lenke | @application/vnd.difi.dpi.lenke+xml@ | Ja | Ja |

0 comments on commit 1449d47

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.