Skip to content
Permalink
Browse files

#155 beskrevet forretningsmeldingen og detaljene for en FysiskPost fo…

…rsendelse til utskriftstjenesten i SDP.

har lagt til at Person ikke påkrever at psotkasseadresse er satt.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Nov 17, 2014
1 parent b7e2887 commit 15ad7b2383d5537206a3f0c9526764682ee432df
@@ -13,10 +13,20 @@ prev: Begreper
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon relatert til presentasjon og behandling av en sikker digital post melding
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Dette er informasjon om den Digitalpostforsendelsen som vil bli brukt av Postkasseleverandør for å presentere og behandle den digitale posten.
Den ikkeSensitiveTittelen vil bli brukt i dialogen med Innbygger dersom ikke Innbygger er autentisert på tilstrekkelig nivå.
Den ikkeSensitiveTittelen vil også bli brukt i varsling til Innbygger.
Når den digitale posten er dekryptert og innbygger er autentisert på tilstrekkelig sikkerhetsnivå så vil Tittel i "Manifest-filen":../forretningslag/Dokumentpakke/Manifest brukes.

h3. Attributer

ikke detaljert.
table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "postMottakerAdresse":FysiskPostadresse | 1..1 | "sdp:FysiskPostadresse":FysiskPostadresse |
| "returPostAdresse":FysiskPostadresse | 1..1 | "sdp:FysiskPostadresse":FysiskPostadresse |
| "returPostStrategi":/Felles/returPostStrategi | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "posttype":/Felles/postType | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "utskriftstype":/Felles/utskriftstype | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |


h3. XSD
@@ -0,0 +1,125 @@
---
layout: egenskap
title: FysiskPostadresse
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: complexType

name: FysiskPostadresse
prev: Begreper
---
{% include variables.html %}

- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := FysiskPostadresse definert for Sikker digital post
- Datatype := complexType
- Kilde := DIFI
- Kommentar := FysiskPostadresse er adressen til "mottakeren":Mottaker som Post skal sendes til.

h4. Attributer

FysiskPostadresse er enten en norsk eller en utenlandsadresse.

For Norske adresser er FysiskPostadresse definert slik:

table(table table-striped).
|_. Term |_. Kardinalitet |_. Datatype |_. Regler |
| "navn":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string | Maks 130 tegn |
| "adresselinje 1":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string | 0..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string | Maks 100 tegn |
| "adresselinje 2":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string | 0..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string | Maks 100 tegn |
| "adresselinje 3":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string | 0..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string | Maks 100 tegn |
| "postnummer":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string | 4 siffer |
| "poststed":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string | Maks 80 tegn |

For utenlandske adresser er FysiskPostadresse definert slik:

table(table table-striped).
|_. Term |_. Kardinalitet |_. Datatype |_. Regler |
| "navn":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string | Maks 130 tegn |
| "adresselinje 1":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string | Maks 100 tegn |
| "adresselinje 2":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string | 0..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string | Maks 100 tegn |
| "adresselinje 3":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string | 0..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string | Maks 100 tegn |
| "adresselinje 4":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string | 0..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string | Maks 100 tegn |
| "land":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string | 80 siffer |
| "landkode":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string | To-bokstavs landkode ihht "ISO 3166-1 alpha-2 standarden":http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2 |


h4. XSD eksempel

<pre>

<xsd:complexType name="FysiskPostadresse">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="navn" type="Navn" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:choice>
<xsd:element name="norskMottakeradresse" type="NorskPostadresse" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="utenlandskMottakeradresse" type="UtenlandskPostadresse" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:simpleType name="Navn">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="130"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:complexType name="NorskPostadresse">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="adresselinje1" type="Adresselinje" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="adresselinje2" type="Adresselinje" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="adresselinje3" type="Adresselinje" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="postnummer" type="norskpostnummer" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="poststed" type="Poststed" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="UtenlandskPostadresse">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="adresselinje1" type="Adresselinje" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="adresselinje2" type="Adresselinje" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="adresselinje3" type="Adresselinje" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="adresselinje4" type="Adresselinje" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:choice>
<xsd:element name="land" type="Land" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="landkode" type="Landkode" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:simpleType name="Adresselinje">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="100" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="norskpostnummer">
<xsd:restriction base="xsd:string" />
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="Poststed">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="80" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>


<xsd:simpleType name="Land">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="80" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>


<xsd:simpleType name="Landkode">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
To-bokstavs landkode ihht ISO 3166-1 alpha-2 standarden.
(http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</pre>
@@ -23,7 +23,7 @@ h4. Attributer
table(table table-striped).
|_. Term |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "personidentifikator":/Felles/personidentifikator | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "postkasseadresse":/Felles/postkasseadresse | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "postkasseadresse":/Felles/postkasseadresse | 0..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |Binary file not shown.
@@ -35,3 +35,5 @@ Følgende konkrete kvitteringer er definert:
* "LeveringsKvittering":LeveringsKvittering
* "AapningsKvittering":AapningsKvittering
* "VarslingfeiletKvittering":VarslingfeiletKvittering
* "MottaksKvittering":MottaksKvittering
* "PostlagtKvittering":PostlagtKvittering
@@ -0,0 +1,30 @@
---
layout: default
title: MottaksKvittering
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Melding

id: Forretningsmeldinger/MottaksKvittering

next: Forretningsmeldinger/PostlagtKvittering
---

{% include variables.html %}

h3. {{page.title}}

- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En "Kvitteringsmelding":KvitteringsMelding til Avsender om at utskrift og forsendelsestjenesten har mottatt forsendelsen og har lagt den klar for utskrift.
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Denne Kvitteringen leveres tilbake så fort utskrift og forsendelsestjenesten har mottatt forsendelsen og validert at den kan skrives ut.
Forsendelsen vil så legges i kø og tas med i neste utskriftsjobb for denne type post. Det er vanligvis


h3. Attributer

table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| Signature | 1..1 | "ds:Signature":https://www.oasis-open.org/committees/download.php/21256/wss-v1.1-spec-errata-os-SOAPMessageSecurity.htm#_Toc118717148, Enveloped XML signatur |
| tidspunkt | 1..1 | "xs:dateTime":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime |

@@ -0,0 +1,31 @@
---
layout: default
title: PostlagtKvittering
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Melding

id: Forretningsmeldinger/PostlagtKvittering

next: Forretningsmeldinger/Feil
---

{% include variables.html %}

h3. {{page.title}}

- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En "Kvitteringsmelding":KvitteringsMelding til Avsender om at post sendt til Utskrift og forsendelsestjenesten er levert til postleverandør.
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Dette er Kvitteringen som dokumenterer at utskrift og forsendelsestjenesten har postlagt brevet fra Avsender.

Kvitteringen leveres når brevene er gjort klar for postlegging. Postleverandøren vil kort tid etterpå komme å hente brevene som er lagt til postlegging.
Postlegging gjøres en gang om dagen på hverdager, så denne typen kvitteringer kan forventes tilgjengelig for Avsender omtrent samme tidspunkt for alle meldinger som postlegges samme dag.

h3. Attributer

table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| Signature | 1..1 | "ds:Signature":https://www.oasis-open.org/committees/download.php/21256/wss-v1.1-spec-errata-os-SOAPMessageSecurity.htm#_Toc118717148, Enveloped XML signatur |
| tidspunkt | 1..1 | "xs:dateTime":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime |

@@ -6,7 +6,7 @@ group: Melding

id: Forretningsmeldinger/Varslingfeiletkvittering

next: Forretningsmeldinger/Feil
next: Forretningsmeldinger/MottaksKvittering
---

{% include variables.html %}

0 comments on commit 15ad7b2

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.