Skip to content
Permalink
Browse files

Kobling rett mot SBDH/Sender

  • Loading branch information...
kjorlaug
kjorlaug committed Apr 3, 2014
1 parent 5f80fd6 commit 15ebf73c3786750e94a59775441e62f34baf506a
@@ -11,15 +11,15 @@ Malen inneholder enkelte variabler som skal fylles ved instansiering av et varia
h5. Generelle parametere

|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
| PMode.ID | Unik identifikator for paramtersettet | %%"Sender":../StandardBusinessDocumentHeader%%-"FormidleDigitalPostForsendelse"-%versjon/løpenummer% |
| PMode.ID | Unik identifikator for paramtersettet | %%"Sender":../StandardBusinessDocumentHeader/Sender%%-"FormidleDigitalPostForsendelse"-%versjon/løpenummer% |
| PMode.Agreement | Unik identifikator for samarbeidsprotokollen | "http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/Meldingsutveksling/FormidleDigitalPostForsendelse" |
| PMode.MEP | Message Exchange Pattern | "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/one-way" |
| PMode.MEPbinding | Retning på kommunikasjon, push eller pull | "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/push" |
| PMode.Initiator.Party | Identifikator for den som initierar sendingen | %%"Sender":../StandardBusinessDocumentHeader%% |
| PMode.Initiator.Party | Identifikator for den som initierar sendingen | %%"Sender":../StandardBusinessDocumentHeader/Sender%% |
| PMode.Initiator.Role | Rolle for den som initierar sendinga | "Avsender" |
| PMode.Initiator.Authorization.username | Skal kunne støtte bruk av wsse:UsernameToken | - ikke relevant - |
| PMode.Initiator.Authorization.password | Skal kunne støtte bruk av wsse:UsernameToken | - ikke relevant - |
| PMode.Responder.Party | Identifikator for den som er mottaker | %%"Reciever":../StandardBusinessDocumentHeader%% |
| PMode.Responder.Party | Identifikator for den som er mottaker | %%"Reciever":/Felles/virksomhetsidentifikator%% - alltid meldingsformidler? |
| PMode.Responder.Role | Rolle for den som mottar | "Meldingsformidler" |
| PMode.Responder.Authorization.username | Skal kunne støtte bruk av wsse:UsernameToken | - ikke relevant - |
| PMode.Responder.Authorization.password | Skal kunne støtte bruk av wsse:UsernameToken | - ikke relevant - |
@@ -53,7 +53,7 @@ h5. Sikkerhet
|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.WSSVersion | support required for: 1.1 | "1.1" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Sign | support required. | Timestamp, eb:Messaging, SOAP Body, Attachment |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.Certificate | support required. | %%"Sender":../StandardBusinessDocumentHeader sitt sertifikat%% |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.Certificate | support required. | %%"Sender":../StandardBusinessDocumentHeader/Sender sitt sertifikat%% |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.HashFunction | support required. | "SHA-256" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.Algorithm | support required. | "RSA-SHA256" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.Encrypt | support not required. | - ikke relevant - |
@@ -11,15 +11,15 @@ Malen inneholder enkelte variabler som skal fylles ved instansiering av et varia
h5. Generelle parametere

|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
| PMode.ID | Unik identifikator for paramtersettet | %%"Sender":../StandardBusinessDocumentHeader%%-"KvitteringsForespoersel"-%versjon/løpenummer% |
| PMode.ID | Unik identifikator for paramtersettet | %%"Sender":../StandardBusinessDocumentHeader/Sender%%-"KvitteringsForespoersel"-%versjon/løpenummer% |
| PMode.Agreement | Unik identifikator for samarbeidsprotokollen | "http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/Meldingsutveksling/KvitteringsForespoersel" |
| PMode.MEP | Message Exchange Pattern | "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/one-way" |
| PMode.MEPbinding | Retning på kommunikasjon, push eller pull | "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/pull" |
| PMode.Initiator.Party | Identifikator for den som initierar sendingen | %%"Sender":../StandardBusinessDocumentHeader%% |
| PMode.Initiator.Party | Identifikator for den som initierar sendingen | %%"Sender":../StandardBusinessDocumentHeader/Sender%% |
| PMode.Initiator.Role | Rolle for den som initierar sendinga | "Avsender" |
| PMode.Initiator.Authorization.username | Skal kunne støtte bruk av wsse:UsernameToken | - ikke relevant - |
| PMode.Initiator.Authorization.password | Skal kunne støtte bruk av wsse:UsernameToken | - ikke relevant - |
| PMode.Responder.Party | Identifikator for den som er mottaker | %%"Reciever":../StandardBusinessDocumentHeader%% |
| PMode.Responder.Party | Identifikator for den som er mottaker | %%"Reciever":/Felles/virksomhetsidentifikator%% - alltid MF? |
| PMode.Responder.Role | Rolle for den som mottar | "Meldingsformidler" |
| PMode.Responder.Authorization.username | Skal kunne støtte bruk av wsse:UsernameToken | - ikke relevant - |
| PMode.Responder.Authorization.password | Skal kunne støtte bruk av wsse:UsernameToken | - ikke relevant - |

0 comments on commit 15ebf73

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.