Skip to content
Permalink
Browse files

oppdaterte eksempel slik at det er i henhold til xsd

  • Loading branch information...
landro committed Jun 3, 2014
1 parent 5c3e1e6 commit 17b0dc3020c95500718e2181ea85d6d7b9e9e547
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 eksempler/sdpMelding-digital.xml
@@ -71,7 +71,7 @@
<virkningsdato>2014-05-17</virkningsdato>
<aapningskvittering>false</aapningskvittering>
<sikkerhetsnivaa>3</sikkerhetsnivaa>
<tittel lang="no">Hurra for 17. mai</tittel>
<ikkeSensitivTittel lang="no">Hurra for 17. mai</ikkeSensitivTittel>
<varsler>
<epostVarsel>
<tekst lang="no">Viktig melding fra Staten i din digitale postkasse</tekst>

0 comments on commit 17b0dc3

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.