Skip to content
Permalink
Browse files

oppdatert navigeringen https://github.com/difi/begrepskatalog/issues/38

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Jun 6, 2014
1 parent 07afd21 commit 18a3a2587a5720eae0282e4149b68f0aff8644c9
@@ -4,7 +4,7 @@ title: DigitalpostMelding
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Melding

id: Digitalpostmelding
id: Digitalpost

next: Leveringskvittering
prev: Forretningsmeldinger
@@ -7,7 +7,7 @@ group: Melding
id: Leveringskvittering

next: Åpningskvittering
prev: Forretningsmeldinger
prev: Digitalpost

---

@@ -19,6 +19,8 @@ h3. {{page.title}}
- Kommentar := Avtalen om varsling/påminnelse er satt igjennom "Digitalpostmelding":DigitalPostMelding. Varslingene som er bestilt vil utføres av Postkasseleverandør så lenge Innbygger ikke allerede har gjort seg kjent med posten.
Innbygger gjør seg kjent med posten ved å logge seg på postkasseløsningen og se at det har kommet ny post.
Dersom Postkasseleverandør opplever problemer med å utføre varslingen som avtalt vil Postkasseleverandør sende Varslingfeiletkvittering.


Årsaken til at postkasseleverandør ikke klarer å sende en slik melding kan være en av følgende:

* Kontaktinformasjonen oppgitt er ikke på riktig format

0 comments on commit 18a3a25

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.