Skip to content
Permalink
Browse files

Avsender oppdatert, Prioritert fjernet

  • Loading branch information...
kjorlaug committed Mar 4, 2014
1 parent 3e12e2d commit 18fcabf78b9a084a451ea34edd32bf92c36850c0
Showing with 14 additions and 75 deletions.
  1. +14 −28 Avsender.textile
  2. +0 −47 Prioritet.textile
@@ -7,41 +7,27 @@ group: SDP/Objekt

h3. Avsender

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SDP/Avsender
- Identifikator := http://begrep.difi.no/SikkerDigialPost/Avsender
- Term := Avsender
- Definisjon := Juridisk organisasjon/entitet som sender/har sendt ein digital post
- Kjelde := NOARK 5
- Kommentar := Avsender er den som er ansvarleg for innholdet i forsendelsen. Ikkje gitt at dette er det same som teknisk avsender (t.d. KS SvarUT kan vera avsendar på vegne av ein kommune)
- Definisjon := Juridisk organisasjon/entitet som er ansvarlig for innholdet i den digitale posten
- Kilde := DIFI/
- Kommentar := Avsender er den som er ansvarlig for innholdet i forsendelsen. Kan være forskjellige frå teknisk avsender (for eksempel kan SvarUT være teknisk avsender på vegne av en kommune)

h4. Eigenskapar
h4. Egenskaper

|_. Identifikator |_. Term |_. Granularitet |_. Datatype |_. Definisjon |
| "#OrgNr":http://begrep.difi.no/SDP/Avsender#OrgNr | Orgnr | 1-1 | "sdp:orgnr":orgnr.html | Organisasjonsnummer, landkode frå "ISO6523":http://www.iso.org/iso/search.htm?qt=6523&sort=rel&type=simple&published=true dersom aktuelt |
| "#VisningsNavn":http://begrep.difi.no/SDP/Avsender#VisningsNavn | Navn | 1-1 | xs:string | Visningsnavn for presentasjon av avsender i grensesnitt |

h4. Xml skjema

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<xs:element name="Avsender">
<xs:annotation>
<xs:documentation>http://begrep.difi.no/SDP/Avsender</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Orgnr" type="sdp:"/>
<xs:element name="Navn" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</pre>
|_. Identifikator |_. Term |_. Kardinalitet |
| "Identifikator":/Felles/virksomhetsIdentifikator | Orgnr, Identifikator | 1-1 |
| "Navn":Felles/VirksomhetsNavn | Navn, Organisasjon | 1-1 |

h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<Avsender>
<Orgnr>9908:991825827</Orgnr>
<Navn>Direktoratet for forfaltning og IKT</Navn>
</Avsender>
<sdp:Avsender>
<sdp:Identifikator autoritet="iso6523-actorid-upis">0088:4562458856624</sdp:Identifikator>
<sdp:Navn>
<sdp:Tekst lang="no">Leikanger kommune</sdp:Tekst>
</sdp:Navn>
</sdp:Avsender>
</pre>


This file was deleted.

Oops, something went wrong.

0 comments on commit 18fcabf

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.