Skip to content
Permalink
Browse files

#99 fjernet dokumentasjon knyttet til virksomhet.

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Oct 15, 2014
1 parent 5afc6a0 commit 195ca573eb8f29656e60bb606d3538b8fbdc3afc
Showing with 1 addition and 4 deletions.
  1. +1 −4 begrep/Mottaker.textile
@@ -13,13 +13,10 @@ prev: Begreper
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Person som er mottaker av en sikker digital post
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Skjema i sikker digital post støtter at Mottaker kan være en "Person":Person eller en virksomhet.
Virksomhet er ikke detaljert ytterligere da det ikke er planlagt støttet, men er representert som funksjonalitet i løsningene hos postkassleverandørene.

- Kommentar := Skjema i sikker digital post støtter at Mottaker kan være en "Person":Person.
h4. Egenskaper

table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Term |_. Kardinalitet |
| "Person":Person | "Person":Person | 0..1 |
| virksomhet | virksomhet | 0..1 |

0 comments on commit 195ca57

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.