Skip to content
Permalink
Browse files

lagt til beskrivelse av aktøridentifikatorer

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Mar 28, 2014
1 parent 3ef7d60 commit 19618db2462658d416ab1fdcd83ddcb12602e2a5
@@ -0,0 +1,46 @@
---
layout: default
title: Sikker digital post - Standard Business Document Header
headtitle: Sikker digital post - Standard Business Document Header
---


h1. Identifikatorer

Det er to type identifikatorer.
- Aktøridentifikatorer
- Meldingsidentifikatorer

h2. Aktøridentifikatorer

Følgende identifikatorer er definert

|_. Term |_. Kardinalitet |_. Beskrivelse | Datatype |
| "Mottaker.personidentifikator":/Felles/personidentifikator | 1..1 | "Mottaker":Mottaker brukt i "sdp:Melding":Melding og "sdp:Manifest":Manifest | "personidentifikator":/Felles/personidentifikator |
| "Sdp:Melding.Avsender.identifier":/Felles/virksomhetsIdentifikator | 1..1 | Dataansvarlig "Avsender":Avsender brukt i "sdp:Melding":Melding og "sdp:Manifest":Manifest | "organisasjonsnummer":/Felles/virksomhetsIdentifikator |
| "Sdp:Melding.Avsender.avsenderidentifikator":/Felles/avsenderidentifikator | 0..1 | Ansvarlig enhet innenfor en dataansvarlig "Avsender":Avsender brukt i "sdp:Melding":Melding og "sdp:Manifest":Manifest. VALGFRITT | "xsd:String":/Felles/avsenderidentifikator |
| "Sbdh.Sender.Identifier":/Felles/virksomhetsIdentifikator | 1..1 | Databehandler brukt i "Standard Business Document Header":Sbdh | "organisasjonsnummer":/Felles/virksomhetsIdentifikator |
| "ebMessaging.PartyInfo.From.PartyId":/Felles/virksomhetsIdentifikator | 1..1 | Avsender for meldingen, enten Offentlig Virksomhet, Meldingsformidler eller Postkassleverandør | "organisasjonsnummer":/Felles/virksomhetsIdentifikator |
| Virksomhetssertifikat | 1..1 | Brukt for signering av "sdp:Melding":Melding og "Dokumentpakke":ASiC | X509 med et "organisasjonsnummer":/Felles/virksomhetsIdentifikator |


!{width:80%}aktorer_identifikatorer.jpg!


h2. Meldingsidentifikatorer

h3. må ryddes opp i....


Meldingen har flere identifikatorer.
I den grad det er mulig så er det prøvd å benytte åpne og tilgjengelige identifikatorer (for eksempel organisasjonsnummer).
Dersom ikke annet er angitt, så er det sterkt anbefalt at man benytter en GUID som verdi for identifikatoren.


sbdh/InstanceIdentifier – dette er avsenders unike identifikator for postmeldingen (og oppstår før avsender kontakter MSH-komponenten). Skal kunne benyttes som sporingsnummer i feilsøk relatert til forsendelsen. Note: Kan benyttes av MSH som eb/conversationID ved å konkatenere med informasjon om avsender (f.eks. InstanceIdentifier@avsenderorgnr)
eb/MessageId – dette er den unike identifikatoren for et gitt meldingshopp (for eksempel fra avsender’s MSH til meldingsformidler’s MSH). Satt av MSH.
eb/ConversationId – dette er ebMS’s bindeledd i mellom de forskjellige meldinghopp. Skal benyttes ved påfølgende meldingsutvekslinger relatert til den opprinnelige meldingen, for eksempel forskjellige typer kvitteringer eller melding om tilbaketrekking.

sbdh/Sender – organisasjonsnummer til eier av avsenders MSH. Merk at denne kan avvike fra spMelding/Avsender.
sbdh/Reciever – organisasjonsnummer til endelig mottaker av postmelding. P.t. ett av tre, Digipost, eBoks eller utskriftstjeneste. Hentes fra Oppslagstjenesten.
spMelding/Avsender – organisasjonsnummer til den som eier dokumentet/meldingen som blir sendt.
Binary file not shown.
BIN +71.6 KB ebms_flyt_diagram.jpg
Binary file not shown.
BIN +93.1 KB ebms_flyt_diagram.pptx
Binary file not shown.
BIN +33 KB (170%) illustrasjoner.vsd
Binary file not shown.

0 comments on commit 19618db

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.