Skip to content
Permalink
Browse files

#47 lagt inn mer info om den overordnede arkitekturen i løsningen.

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Jun 6, 2014
1 parent f506a43 commit 1aa12ded4b5899df0f72ddd3cb1322314c0186c2

This file was deleted.

Oops, something went wrong.
@@ -5,16 +5,13 @@ headtitle: Sikker digital post

name: innledning

children:
- name: arkitektur
- name: organisering

next: arkitektur
next: sdp
prev: sdp

---

h2. {{ page.title }}
h2. Innledning

Sikker digital posttjeneste er en felles løsning for offentlige virksomheter for å sende brev digitalt til innbyggere.
Løsningen består av fem sentral komponenter (aktører) foruten avsendere (Offentlige virksomheter) og mottakere (Innbyggere). Disse aktørene er:
@@ -26,4 +23,35 @@ Løsningen består av fem sentral komponenter (aktører) foruten avsendere (Offe
* *Utskrift- og posttjeneste*: Ivaretar sikker digital posttjeneste som en totalleverandør for post til innbygger fra det offentlige, ved å sende papirbrev til innbygger som ikke kan eller ønsker å motta digitale brev.


h2. Arkitektur

Dette er en overodrnet beskrivelse av den underliggende virksomhetsarkitekturen for Sikker Digital Post. For mer informasjon bør man lese dokumentet "Arkitekturbeskrivelse for Sikker Digital Post":ArkitekturbeskrivelseforSikkerdigitalposttjenestev1.0.pdf.

Figuren under viser en detaljering av posttjenesteaktørene, og flyten av informasjonsobjekter mellom aktørene.

!(img-responsive)arkitektur.png(Figuren viser en detaljering av posttjenesteaktørene, og flyten av informasjonsobjekter mellom aktørene)!

Offentlige virksomheter (avsendere) henter kontaktinformasjon til innbygger via oppslagstjeneste for kontaktinformasjon. Oppslagstjenesten henter kontaktinformasjon fra kontakt- og reservasjonsregisteret. Innbygger er ansvarlig for at kontaktinformasjonen i registrene er oppdatert, og at de ikke legger inn skjermingsverdig kontaktinformasjon.

Når avsender har hentet kontaktinformasjon til innbygger, adresseres postforsendelsen helt frem til innbygger. Dette kan gjøres enten som digital post som krypteres ende-til-ende og adresseres til innbyggers digitale postkasse, eller som post som krypteres til utskrift- og posttjenesten og adresseres til innbyggers postadresse. Begge typer post sendes til meldingsformidler for videre transport.

h3. Sende (ekspedere) post:

Stegene for Offentlige virksomheter for å sende (ekspedere) post er som følger:

# Post (informasjon) produseres i f.eks. fag-, sak- eller arkivsystem.
# Mottaker identifiseres med fødselsnummer eller d-nummer og mottakers kontaktinformasjon hentes ved bruk av Oppslagstjenesten. Forsendelsen adresseres og kontaktinformasjon legges til på bakgrunn av:
#* reservasjonsstatus
#* digital postkasseadresse
#* varslingsadresse (epost og mobilnummer)
#* sertifikatinformasjon (enten postkasseleverandørens eller postmottakerens sertifikat)
#* postadresse brukes dersom mottaker har reservert seg eller ikke har en digital postkasse (postadresse leveres ikke av Oppslagstjenesten)
# Posten klargjøres gjennom at Avsender:
#* tilpasser postforsendelsen til Sikker digital posttjenestens meldingsspesifikasjoner
#* signerer postforsendelsen med Avsenders private nøkkel.
#* sikrer postforsendelsen mot uautorisert innsyn ved å kryptere posten med sertifikatinformasjon fra Oppslagstjenesten.
# Postforsendelsen sendes til Meldingsformidleren
# Ekspedering av post avsluttes ved at utgående post loggføres

Prosessene for ekspedering og formidling av post er ytterligere detaljert i "Arkitekturbeskrivelsen for Sikker Digital Posttjeneste":ArkitekturbeskrivelseforSikkerdigitalposttjenestev1.0.pdf.

0 comments on commit 1aa12de

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.