Skip to content
Permalink
Browse files

#138 - PMode.Agreement hardkoda som konstant for å unngå ny verdi ved…

… kvar release
  • Loading branch information...
kjorlaug committed Aug 25, 2014
1 parent c6c8a27 commit 1b86e2f9a3212f134b3bccb3b26358d2967dc53c
@@ -9,6 +9,7 @@ id: Transportlag/Meldingsutveksling/FormidleDigitalPostForsendelse
next: Transportlag/Meldingsutveksling/KvitteringsForespoersel

---
{% include variables.html %}

h2. {{page.title }}

@@ -21,7 +22,7 @@ h3. Generelle parametere
table(table table-striped table-condensed).
|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
| PMode.ID | Unik identifikator for paramtersettet | %%"Sender":../../forretningslag/StandardBusinessDocument/Sender%%-"FormidleDigitalPostForsendelse"-%versjon/løpenummer% |
| PMode.Agreement | Unik identifikator for samarbeidsprotokollen | "http://begrep.difi.no {{ page.url | remove:".html" }}":{{page.url}} |
| PMode.Agreement | Unik identifikator for samarbeidsprotokollen | "http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1.0/transportlag/Meldingsutveksling/FormidleDigitalPostForsendelse":{{pageMinorUrl}} |
| PMode.MEP | Message Exchange Pattern | "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/one-way" |
| PMode.MEPbinding | Retning på kommunikasjon, push eller pull | "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/push" |
| PMode.Initiator.Party | Identifikator for den som initierar sendingen | %%"Sender":../../forretningslag/StandardBusinessDocument/Sender%% |
@@ -9,6 +9,8 @@ id: Transportlag/Meldingsutveksling/KvitteringsForespoersel
next: Transportlag/Transportmeldingsstruktur

---
{% include variables.html %}

h2. {{page.title}}

Mal/URI for P-Mode parametere som skal benyttes ved forretningsprosessen KvitteringsForsepoersel. Oversikten er basert på P-Mode parametere som en AS4 Light Compliant MSH skal kunne forstå, men det er ikke alle av disse som er relevante for et Sikker Digital Post. Disse er markert med - ikke relevant -
@@ -20,7 +22,7 @@ h3. Generelle parametere
table(table table-striped table-condensed).
|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
| PMode.ID | Unik identifikator for paramtersettet | %%"Sender":../../forretningslag/StandardBusinessDocument/Sender%%-"KvitteringsForespoersel"-%versjon/løpenummer% |
| PMode.Agreement | Unik identifikator for samarbeidsprotokollen | "http://begrep.difi.no {{ page.url | remove:".html" }}":{{page.url}} |
| PMode.Agreement | Unik identifikator for samarbeidsprotokollen | "http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1.0/transportlag/Meldingsutveksling/KvitteringsForespoersel":{{pageMinorUrl}} |
| PMode.MEP | Message Exchange Pattern | "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/one-way" |
| PMode.MEPbinding | Retning på kommunikasjon, push eller pull | "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/pull" |
| PMode.Initiator.Party | Identifikator for den som initierar sendingen | %%"Sender":../../forretningslag/StandardBusinessDocument/Sender%% |

0 comments on commit 1b86e2f

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.