Skip to content
Permalink
Browse files

Placeholder filer for begrepsfiler i meldinga

  • Loading branch information...
kjorlaug
kjorlaug committed Mar 20, 2014
1 parent e7d624b commit 1bc0e364cbce63adf5ba4355200fa821cdee5136
Showing with 27 additions and 100 deletions.
  1. +7 −0 ASiC.textile
  2. +7 −0 Melding.textile
  3. +7 −0 Sbdh.textile
  4. +6 −100 index.textile
@@ -0,0 +1,7 @@
---
layout: default
title: Sikker digital post - ASiC
headtitle: Sikker digital post - ASiC
---

h2. Intro
@@ -0,0 +1,7 @@
---
layout: default
title: Sikker digital post - Melding
headtitle: Sikker digital post - Melding
---

h2. Intro
@@ -0,0 +1,7 @@
---
layout: default
title: Sikker digital post - Standard Business Document Header
headtitle: Sikker digital post - Standard Business Document Header
---

h2. Intro
@@ -19,109 +19,15 @@ Overføring fra meldingshåndterer til meldingsformidler til postboks skjer gjen
Postmeldingen i seg selv består av følgende deler:
* "Standard Business Document Header":Sbdh - inneholder informasjonen som meldingsformidler trenger for å formidle meldingen.
* "Sikker Digital Melding":Melding - inneholder informasjon som postboksen trenger for å presentere og håndtere dokumentpakken
* "Sikker Digital Dokumentpakke":DokumentPakke - inneholder posten (brev og evt vedlegg) med informasjon som trengst for å ivareta integritet i meldingen over lang tid
* "Sikker Digital ASiC Dokumentpakke":ASiC - inneholder posten (brev og evt vedlegg) med informasjon som trengst for å ivareta integritet i meldingen over lang tid

Denne meldingen blir igjen pakket inn i ebMS 3.0 rammeverket, og resultatet blir en melding med følgende struktur:

!{width:80%}meldingsstruktur.jpg!

h3. Tjenestespesifikasjonen:
h3. Refererte standarder

Noen eksempel XML'r:
* "sdpManifest.xml":xsd/sdpManifest.xml
* "sdpMelding.xml":xsd/sdpMelding.xml
* "StandardBusinessDocument.xml":xsd/StandardBusinessDocument.xml

h3. Datamodell:

* Illustrasjon

h3. Klassedefinisjonen:

<ul class='nav'>
{% assign pages_list = site.pages %}
{% assign group = "SikkerDigitalPost/complexType" %}
{% include menu.html %}
</ul>


h3. Eksempler:

Det er laget et eksempel dokumentpakke-vedlegg som inneholder ASiC og XAdES standardene.
Dette er vedlegget som innholder de dokumenter som skal overføres.
Dette eksemplet er kun signert og ikke kryptert.
* "Komplett ASiC dokumentpakke-vedlegg med XAdES signatur":eksempler/post.asice.zip

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sdp:Melding
xmlns:sdp="http://begrep.difi.no/sdp/schema"
xmlns:dk="http://begrep.difi.no/dk/schema"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:enc='http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#'>
<sdp:Mottaker>
<dk:Person>
<!-- gjenbruke svaret frå kontaktregisteret, evt supplert med adresseinfo for fysisk post -->
</dk:Person>
<sdp:PostAdresse>
</sdp:PostAdresse>
</sdp:Mottaker>
<sdp:Avsender> <!-- Primært for visning - kan avvike frå sender i SBDH, men må korrospondere med org i payload/melding -->
<sdp:Identifikator autoritet="iso6523-actorid-upis">0088:4562458856624</sdp:Identifikator>
<sdp:Navn>
<sdp:Tekst lang="no">Leikanger kommune</sdp:Tekst>
</sdp:Navn>
</sdp:Avsender>
<sdp:Tittel> <!-- Har tatt vekk offentlig tittel - må passe på at denne ikkje inneheld data som må skjermast... -->
<sdp:Tekst lang="no">Vedtak om barnehageplass til Ola Normann</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="ny">Vedtak om barnehageplass til Ola Normann</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="en">Ola's application for childcare</sdp:Tekst>
</sdp:Tittel>
<sdp:DokumentDato>2013-02-19T05:10:10Z</sdp:DokumentDato><!-- Åpningstidspunkt -->
<sdp:Sikkerhetsnivaa>3</sdp:Sikkerhetsnivaa>
<sdp:Varsel>
<sdp:VarslingsProfil>NormalKanAkkumulere</sdp:VarslingsProfil> <!-- Må inn med kodeverk -->
<sdp:Kanaler>
<sdp:Kanal type="mobil">
<sdp:Tekst lang="no">Vedtak om ***** til *****</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="ny">Vedtak om ***** til *****</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="en">*****'s application for childcare</sdp:Tekst>
</sdp:Kanal>
<sdp:Kanal type="epost">
<sdp:Tekst lang="no">Vedtak om ***** til *****</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="ny">Vedtak om ***** til *****</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="en">*****'s application for childcare</sdp:Tekst>
</sdp:Kanal>
</sdp:Kanaler>
</sdp:Varsel>
<sdp:DokumentPakke><!-- Krypteringsinfo om payload pakke -->
<enc:EncryptedKey>
<enc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-mgf1p">
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
</enc:EncryptionMethod>
<ds:KeyInfo>
<ds:X509Data>
Sertifikater og slikt
</ds:X509Data>
</ds:KeyInfo>
<enc:CipherData>
<enc:CipherValue>HreaWUt7EANxxQJeamkmDhUubKDwGPUrRYOUSO7cNdhV4irzL8ntuQVnEcb37+2UbU2ymvZrwuBL9dweevyMGpVRYUSjAqxO0M9gB38wgzltQqkqYo0HtLdOyfnxDBuRjyRCH8+dgNfVK0PSgVTyNnawDrQaZqTHxwCf7e5vqz5LWJLo16k6G17ldBzmet0xbBSJ3YD5y+AK/5EJjyDZGYMEJ8+nmEY7OTDd/JdrWPhL62LGdMP2EH3qSqjMOm84MLiLOvdiMNlv152BjVf+8JXEirUM7BBu+nmaZrpKvrVGIfhKXpvLMkSZlkb2zZfNOAg8OL5wIn0qqYtF+3U5sw==</enc:CipherValue>
</enc:CipherData>
</enc:EncryptedKey>
<sdp:Dokument href="melding.pdf" media="all" mime="application/pdf">
<sdp:Tittel> <!-- Har tatt vekk offentlig tittel - må passe på at denne ikkje inneheld data som må skjermast... -->
<sdp:Tekst lang="no">Vedtak om barnehageplass til Ola</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="ny">Vedtak om barnehageplass til Ola</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="en">Ola's application for childcare</sdp:Tekst>
</sdp:Tittel>
</sdp:Dokument>
<sdp:VedleggsListe tall="1">
<sdp:Dokument href="vedlegg1.pdf" media="all" mime="application/pdf">
<sdp:Tittel> <!-- Har tatt vekk offentlig tittel - må passe på at denne ikkje inneheld data som må skjermast... -->
<sdp:Tekst lang="no">Opprinnelig søknad</sdp:Tekst>
</sdp:Tittel>
</sdp:Dokument>
</sdp:VedleggsListe>
</sdp:DokumentPakke>
</sdp:Melding>
</pre>
* "AS4 profilen":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/profiles/AS4-profile/v1.0/os/AS4-profile-v1.0-os.html
* "ebMS 3.0":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/os/ebms_core-3.0-spec-os.pdf
* "Associated Signature Container (ASiC)":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102900_102999/102918/01.03.01_60/ts_102918v010301p.pdf
* "XAdES":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts%5C101900_101999%5C101903%5C01.04.02_60%5Cts_101903v010402p.pdf

0 comments on commit 1bc0e36

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.