Skip to content
Permalink
Browse files

#155 - fikset lenke feil

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Nov 20, 2014
1 parent 539ac2c commit 1c59126b2a7ebfb57473f18659edbca10c62189e
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 meldinger/ReturpostKvittering.textile
@@ -19,7 +19,7 @@ h3. {{page.title}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Dette er Kvittering på at posten har kommet i retur og har blitt makulert.

Kvitteringen leveres når brevene er mottatt av utskrift og forsendelsestjenesten, registrert og makulert. Dette forutsetter at avsender har valgt å benytte denne tjenesten i feltet "returPostStrategi":http://begrep.difi.no/Felles/returPostStrategi i opprinnelig melding.
Kvitteringen leveres når brevene er mottatt av utskrift og forsendelsestjenesten, registrert og makulert. Dette forutsetter at avsender har valgt å benytte denne tjenesten i feltet "returPostStrategi":/Felles/returPostStrategi i opprinnelig melding.

h3. Attributer

0 comments on commit 1c59126

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.