Skip to content
Permalink
Browse files

Noe mer tydelig beskrivelse av varslingskravene

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Dec 12, 2014
1 parent e210dda commit 1eaeeaa30d0ed22c5564dd653ba68aab9625f1a5
Showing with 3 additions and 4 deletions.
  1. +3 −4 forretningslag/varsling.textile
@@ -15,15 +15,14 @@ h2. Varsling i henhold til eForvaltningsforskriften
I "eForvaltningsforskriften §8a":http://lovdata.no/forskrift/2004-06-25-988/§8 settes det krav til at forvaltningsorganet skal sørge for at varsel om at enkeltvedtak er fattet blir sendt.
Dette betyr at virksomheter som sender ut dokumenter som faller inn under denne paragrafen skal instruere Postkasseleverandøren til å varsle.

les "mer om varslingsinstillinger":../begrep/Varsler for informasjon om hvordan dette gjøres.

Les "mer om varslingsinstillingene":../begrep/Varsler for informasjon om hvordan dette skal gjøres.


h3. Varsling i digital postkasse til innbyggere

Postkasseleverandørene varsler innbygger i henhold til de avtaler innbygger har med postkasseleverandør.
De varslinger en virksomhet bestiller fra postkasseleverandøren kan komme i tillegg til disse varslingene.
Virksomheter skal derfor være varsom med å bestille varslinger, og bør forholde seg til varslingsplikten i eForvaltningsforskriften.
Virksomheter skal derfor være varsom med å bestille varslinger, og bør ikke bestille mer varsling enn det som kreves i eForvaltningsforskriften.


Varslinger i digital postkasse til innbyggere sendes kun på dagtid.
@@ -34,6 +33,6 @@ Det vil si at varslinger bestilt av virksomheter kun blir sendt Innbygger dersom


Virksomhetene tilknyttet til digital postkassse til innbygger kan bestille varsling på e-post og/eller sms.
Dette avgjøres både av virksomhetens kanalstrategi og av hvilke opplysninger som finnes i kontakt og reservasjonsregisteret for den enkelte innbygger.
Hvilken kanal som velges avgjøres både av virksomhetens kanalstrategi og av hvilke opplysninger som finnes i kontakt og reservasjonsregisteret for den enkelte innbygger.

Postkasseleverandøren har flere varslingskanaler utover e-post og sms, f.eks. bruk av meldinger direkte til en applikasjon på mobilen.

0 comments on commit 1eaeeaa

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.