Skip to content
Permalink
Browse files

#185 bedre beskrivelse av funksjonaliteten uten forsideark

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed May 3, 2016
1 parent 4c1b333 commit 20072646c6f201e4f7e21d778a2324ceb7e75deb
Showing with 14 additions and 3 deletions.
  1. +12 −3 utskrift/brev.textile
  2. +2 −0 utskrift/konvolutt.textile
@@ -13,14 +13,20 @@ next: utskrift/Konvolutt

h2. krav til utformingen av brev

Sikker digital post støtter utskrift av PDF (inkludert PDF/A) med følgende begrensninger:
utskrift og forsendelsestjenesten knyttet til digital post til innbyggere støtter utskrift av PDF (inkludert PDF/A).
Avsender har to alternativer når tjenesten tas i bruk:

* Utskriftstjenesten legger på en forside med adresseinformasjon m.m. slik at krav til formatering av brevets forside ikke er så strengt
* utskriftstjenesten legger ikke på en egen forside men printer adresseinformasjonen rett på brevet forside.

Uansett hvilke av disse to alternativene som brukes har tjenesten følgende begrensninger:

* PDF må ha 18mm venstremarg
** Utskriftstjenesten legger på strekkode i venstre kant av arket, som brukes for å kontrollere antall ark pr. konvolutt og ved stopp.
** Dette kravet valideres ikke, men er Avsender sitt ansvar å overholde.
* PDF må ha A4 (stående) størrelse
* PDF må ha standard PDF-fonter, eller embeddede fonter
* PDF versjon må være 1.0 – 1.5
* PDF versjon må være 1.0 – 1.7
** Andre versjoner kan støttes etter avtale og testing.
* PDF kan ikke være passordbeskyttet
* Utskriftskvalitet er enten 300 DPI sort/hvit eller farge.
@@ -29,14 +35,17 @@ Sikker digital post støtter utskrift av PDF (inkludert PDF/A) med følgende beg
* Fysisk størrelse på PDF bør holdes så lavt som mulig.
** Det er ikke nødvendig å bruke høyoppløslige bilder o.l.

For de virksomheter som velger at utskriftstjenesten skal printe adresseinformasjonen rett på brevets forsside så må første side på brevet ha et blankt felt for utskrift av informasjonen som skal vises i vinduet på konvolutten.
Størrelsen på den blanke feltet skal: 12,5 cm bredde og 8,9 cm høyde.
Les mer om dette og se eksempler på feltet der adresseinformasjon printes "her":konvolutt


h2. Validering

Utskriftstjenesten validerer de fleste av kravene definert over, men ikke alle.
Avsender har ansvaret for å sikre at de sender forsendelser som overholder kravene over.
Det anbefales at avsender validerer dokumentene før forsendelse, dette gjøres ved bruk av følgende javabibliotek: "https://github.com/digipost/printability-validator/":https://github.com/digipost/printability-validator/


Kravet om 18mm venstremarg blir ikke validert av utskriftstjenesten.
Utskriftstjenesten vil overskrive deler av eventuell informasjon som er nærmere enn 18 mm når utskriftstjenesten tilfører en strekkode og et nummer.
Valideringen er skrudd av slik at avsender KAN sende dokumenter med mindre enn 18 mm venstremarg, dersom avsender ikke har mulighet til å overholde dette kravet.
@@ -24,7 +24,9 @@ Beskrivelse av Konvoluttene som brukes i løsningen:
h2. Forsideark

For alle brev lages det et forsideark som legges ved forsendelsen, hvis ikke annet er avtalt.

Dette forsidearket har adresse informasjon m.m. og innholdet vises i vinduet på konvolutten.

For de virksomheter som ikke ønsker at det legges på et eget forsideark så må første side på brevet ha et blankt felt for utskrift av informasjonen som skal vises i vinduet på konvolutten.
Størrelsen på den blanke feltet er: 12,5 cm bred og 8,9 cm høy.

0 comments on commit 2007264

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.