Skip to content
Permalink
Browse files

#19 fikset lenke feil på sidene, rapportert inn i forbindelse med ver…

…sjon 1.0.0-RC.1
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Apr 29, 2014
1 parent 291d883 commit 21710dcfdff063e586834594a30d767b5e8fa949
@@ -13,4 +13,4 @@ group: SikkerDigitalPost

h3. Attributer

se "Kvitteringsmelding":Kvitteringsmelding
se "KvitteringsMelding":KvitteringsMelding
@@ -5,7 +5,7 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En abstrakt forretningsmelding brukt i forsendelsen av digital post som alle konkrete forretningsmeldingen arver fra.
- Kilde := DIFI
@@ -46,4 +46,4 @@ Det er satt følgende krav til signaturen:
* Signeringsalgoritmen skal være "http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256":http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256.
* Fingeravtrykksalgoritmen i referansene skal være "http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256":http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256
* Signature skal være en signatur av Meldingen og signatur av "StandardBusinessDocumentHeader":../StandardBusinessDocumentHeader.
* BØR være signert av "Behandlingsansvarlig"::../../Aktorer, men KAN signeres av "Databehandler":../../Aktorer.
* BØR være signert av "Behandlingsansvarlig":../../Aktorer, men KAN signeres av "Databehandler":../../Aktorer.

0 comments on commit 21710dc

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.