Skip to content
Permalink
Browse files

flyttet rundt på endringene pushet fra Posten. oppdatert begrepskatal…

…ogen etter oppdatert xsd.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Mar 24, 2014
1 parent 59c1299 commit 21d2da4f9278150f5bb88855a3a795efeea5ecc0
@@ -0,0 +1,35 @@
---
layout: default
title: EpostVarsel
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/Melding
---

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon om hvordan man skal varsle sluttbruker på epost
- Datatype := complexType
- Kjelde := DIFI
- Kommentar := Beskriver når det skal sendes epostvarsel fra postkassen etter at posten er tilgjengeliggjort.

h4. Eigenskapar

|_. Identifikator |_. Granularitet |_. Datatype |
|varselTekst| 0..1 | xsd:String |
|"repetisjoner":Repetisjoner | 1..1 | "sdp:Repetisjoner":Repetisjoner |


h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<epostVarsel>
<varselTekst>Viktig melding fra Staten</varselTekst>
<repetisjoner>
<dagerEtter>0</dagerEtter>
<dagerEtter>7</dagerEtter>
</repetisjoner>
</epostVarsel>

</pre>


@@ -0,0 +1,28 @@
---
layout: default
title: Manifest
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := inneholder metadata relatert til hver fil i en forsendelse.
- Datatype := complexType
- Kilde := DIFI

h3. Attributer

|_. Identifikator |_. Granularitet |_. Datatype |
| meldingsId | 1..1 | sdp:GUID |
| "Mottaker":Mottaker | 1..1 | "sdp:Mottaker":Mottaker |
| "Avsender":Avsender | 1..1 | "sdp:Avsender":Avsender |
| hoveddokument | 1..1 | "sdp:Dokument":Dokument |
| vedlegg | 0..99 | "sdp:Dokument":Dokument |


h3. Eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
{% include eksempler/sdpManifest.xml %}
</pre>
@@ -0,0 +1,33 @@
---
layout: default
title: Repetisjoner
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/Melding
---

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Gjentagelser etter et bestemt tidspunkt
- Datatype := complexType
- Kjelde := DIFI
- Kommentar := Beskriver hvilke dager noe skal repeteres etter en definert dag, der "dagerEtter":/Felles/dagerEtter angir hvor mange dager etter tidspunktet det skal repeteres.
dagerEtter=0 betyr samme dag. dagerEtter=7 betyr den syvende dagen etter en bestemt dag.

h4. Eigenskapar

|_. Identifikator |_. Granularitet |_. Datatype |
| "dagerEtter":/Felles/dagerEtter | 0..10 | xsd:nonNegativeInteger |


h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">

<repetisjoner>
<dagerEtter>0</dagerEtter>
<dagerEtter>7</dagerEtter>
</repetisjoner>

</pre>


@@ -0,0 +1,35 @@
---
layout: default
title: SmsVarsel
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/Melding
---

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon om hvordan man skal varsle sluttbruker på sms
- Datatype := complexType
- Kjelde := DIFI
- Kommentar := Beskriver når det skal sendes sms varsel fra postkassen etter at posten er tilgjengeliggjort.

h4. Eigenskapar

|_. Identifikator |_. Granularitet |_. Datatype |
|varselTekst| 0..1 | xsd:String |
|"repetisjoner":Repetisjoner | 1..1 | "sdp:Repetisjoner":Repetisjoner |


h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<SmsVarsel>
<varselTekst>Viktig melding fra Staten</varselTekst>
<repetisjoner>
<dagerEtter>0</dagerEtter>
<dagerEtter>7</dagerEtter>
</repetisjoner>
</SmsVarsel>

</pre>


This file was deleted.

Oops, something went wrong.
@@ -0,0 +1,43 @@
---
layout: default
title: Varsler
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/Melding
---

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon om hvordan man skal varsle sluttbruker om at det er mottatt en melding
- Datatype := complexType
- Kjelde := DIFI
- Kommentar := Retningsgivende for postkasseleverandør å bruke. Detter minimum varsel som er påkrevd.
Dersom Innbygger har bedt om mer varsling fra postkassen vil innbygger kunne fler varsler enn det som er spesifisert under.
Avsender vil kunne få kostnader knyttet til varslinger på Sms.

h4. Eigenskapar

|_. Identifikator |_. Granularitet |_. Datatype |
|"epostVarsel":EpostVarsel| 0..1 | sdp:EpostVarsel":EpostVarsel |
|"smsVarsel":SmsVarsel | 0..1 | "sdp:EpostVarsel":SmsVarsel |


h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<varsler>
<epostVarsel>
<varselTekst>Viktig melding fra Staten</varselTekst>
<repetisjoner>
<dagerEtter>0</dagerEtter>
<dagerEtter>7</dagerEtter>
</repetisjoner>
</epostVarsel>
<smsVarsel>
<varselTekst>Viktig melding fra Staten</varselTekst>
<repetisjoner>
<dagerEtter>1</dagerEtter>
</repetisjoner>
</smsVarsel>
</varsler></pre>


@@ -1,28 +1,47 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sdp:Manifest xmlns:sbdh="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader" xmlns:sdp="http://begrep.difi.no/sdp/schema" xmlns:dk="http://begrep.difi.no/dk/schema">
<!-- Hvordan håndtere konflikt mellom info i sdpManifest og sdpMelding?
<manifest
xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:tns="http://begrep.difi.no"
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/xsd/sdp-manifest.xsd">

- Skal håndteres som en feil og gi feilmelding tilbake til avsender.
<meldingsId>7122e25b-1870-4183-9889-d7a11dde3bf2</meldingsId>

<mottaker>
<person>
<tns:personidentifikator>01234567890</tns:personidentifikator>
<tns:reservasjon>NEI</tns:reservasjon>
<tns:status>AKTIV</tns:status>
<tns:beskrivelse>...</tns:beskrivelse>
<tns:Kontaktinformasjon>
<tns:Mobiltelefonnummer sistOppdatert="2001-12-31T12:00:00" sistVerifisert="2001-12-31T12:00:00">12345678</tns:Mobiltelefonnummer>
<tns:Epostadresse sistOppdatert="2001-12-31T12:00:00" sistVerifisert="2001-12-31T12:00:00">ola@nordmann.no</tns:Epostadresse>
</tns:Kontaktinformasjon>
<tns:SikkerDigitalPostAdresse>
<tns:postkasseadresse>ola.nordmann#0ABC</tns:postkasseadresse>
<tns:postkasseleverandoerAdresse>984661185</tns:postkasseleverandoerAdresse>
</tns:SikkerDigitalPostAdresse>
<tns:X509Certificate>tns:X509Certificate</tns:X509Certificate>
</person>
</mottaker>

<avsender>
<avsenderId>0123456789</avsenderId>
<fakturaKonto>ØK1</fakturaKonto>
</avsender>

<hoveddokument href="vedtak_2398324.pdf" mime="application/pdf">
<tittel>Vedtak</tittel>
</hoveddokument>

<vedlegg href="info.html" mime="text/html">
<tittel>informasjon</tittel>
</vedlegg>

-
-->
<sdp:meldingsID>GUID</sdp:meldingsID>
<sdp:Avsender>
<sdp:Identifikator>2q342134fdasdfewa453q5#dsavasg</sdp:Identifikator>
</sdp:Avsender>
<sdp:Mottaker>
<dk:personidentifikator>010203040506</dk:personidentifikator>
</sdp:Mottaker>
<sdp:Dokument href="melding.pdf" media="all" mime="application/pdf">
<sdp:Tittel>Opprinnelig søknad</sdp:Tittel>
</sdp:Dokument>
<sdp:VedleggsListe>
<sdp:Dokument href="vedlegg1.html" media="all" mime="text/html">
<sdp:Tittel>Opprinnelig søknad</sdp:Tittel>
</sdp:Dokument>
<sdp:Dokument href="vedlegg2.pdf" media="all" mime="application/pdf">
<sdp:Tittel>Opprinnelig søknadsvedlegg</sdp:Tittel>
</sdp:Dokument>
</sdp:VedleggsListe>
</sdp:Manifest>
<vedlegg href="journal.txt" mime="text/plain">
<tittel>journal</tittel>
</vedlegg>

</manifest>
@@ -1,11 +1,11 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<melding
xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:tns="http://begrep.difi.no"
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 sdp-melding.xsd ">
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/xsd/sdp-melding.xsd">


<mottaker>
@@ -24,6 +24,8 @@
</tns:SikkerDigitalPostAdresse>
<tns:X509Certificate>tns:X509Certificate</tns:X509Certificate>
</person>


</mottaker>

<avsender>
@@ -70,4 +72,4 @@
<xenc:CarriedKeyName>xenc:CarriedKeyName</xenc:CarriedKeyName>
</encryptedKey>
</dokumentPakke>
</melding>
</melding>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 21d2da4

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.