Skip to content
Permalink
Browse files

#94

  • Loading branch information...
kjorlaug committed Jun 13, 2014
1 parent d1d5322 commit 221737fc83f31114c49d51ebc5a3ffc5fa51142f
Showing with 2 additions and 5 deletions.
  1. +2 −5 xsd/README.textile
@@ -4,10 +4,8 @@ title: Skjemaer (XSD)
headtitle: Sikker digital post
---


Dokumentasjon av kilder og ev. endringer i XSD-skjemaer for "Sikker digital post":../


Grunnen til at vi lagrer disse lokalt er for å sikre at verktøy ikke trenger å være online for å kunne jobbe med XSD-ene. For at dette skal fungere må også referanser til URLer endres til å peke på lokale filer. For de filene vi har endret på er det inkludert en bash-kommando for å vise hvilke endringer som er gjort. Disse kommandoene kan pastes rett inn i en terminal, og kan kjøres fra katalogen `SikkerDigitalPost/xsd`. Kommandoene piper til vim for å vise diff med farger. For å avslutte vim, skriv `:q` og trykk Enter. Eventuelt kan du droppe den siste pipen til vim for å vise diff rett i terminalen (uten farger).


@@ -24,14 +22,13 @@ Beskrivelse: "http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/":../
h4. "StandardBusinessDocument.xml":StandardBusinessDocument.xml

Eksempel på en Standard Business Document (SBD) -fil. Mer informasjon
finnes her: "http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/StandardBusinessDocument/":../StandardBusinessDocument

finnes her: "http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/forretningslag/StandardBusinessDocument/":../forretningslag/StandardBusinessDocument

h3. "asic-e/":asic-e/

# "ts_102918v010201.xsd":asic-e/ts_102918v010201.xsd

Skjema for **META-INF/signatures.xml** i en "Dokumentpakke (ASiC-E bundle)":../Dokumentpakke/.
Skjema for **META-INF/signatures.xml** i en "Dokumentpakke (ASiC-E bundle)":../forretningslag/Dokumentpakke/

Original:
http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102900_102999/102918/01.02.01_60/ts_102918v010201p0.zip

0 comments on commit 221737f

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.