Skip to content
Permalink
Browse files

Merge pull request #168 from digipost/master

Fikser typo: xsd:datetime -> xsd:dateTime
  • Loading branch information...
aberner committed Jan 13, 2015
2 parents c42895c + 463fb27 commit 23a1502c1b0a31005fc6ae409742ad9fe147907f
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 xsd/sdp-melding.xsd
@@ -93,7 +93,7 @@
<xsd:documentation>Dag når en melding tidligst kan gjøres tilgjengelig i innbygger sin postkasse. Posten tilgjengeliggjøres da ved midnatt. Krav til når meldingen er tilgjengeliggjort er beskrevet i kontraktene med Leverandørene.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="virkningstidspunkt" type="xsd:datetime" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xsd:element name="virkningstidspunkt" type="xsd:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dag og Tidspunkt for når en melding tidligst kan gjøres tilgjengelig i innbygger sin postkasse. Krav til når meldingen er tilgjengeliggjort er beskrevet i kontraktene med Leverandørene.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

0 comments on commit 23a1502

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.