Skip to content
Permalink
Browse files

Merge branch 'master' of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigital…

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Jan 27, 2015
2 parents 6bc8e28 + 23a1502 commit 262cbe949f9b123d2bff437665a3403b3edccaf0
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 xsd/sdp-melding.xsd
@@ -93,7 +93,7 @@
<xsd:documentation>Dag når en melding tidligst kan gjøres tilgjengelig i innbygger sin postkasse. Posten tilgjengeliggjøres da ved midnatt. Krav til når meldingen er tilgjengeliggjort er beskrevet i kontraktene med Leverandørene.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="virkningstidspunkt" type="xsd:datetime" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xsd:element name="virkningstidspunkt" type="xsd:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dag og Tidspunkt for når en melding tidligst kan gjøres tilgjengelig i innbygger sin postkasse. Krav til når meldingen er tilgjengeliggjort er beskrevet i kontraktene med Leverandørene.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

0 comments on commit 262cbe9

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.