Skip to content
Permalink
Browse files

Merge pull request #204 from digipost/master

Støtte for valgfri strukturert data knyttet til et dokument
  • Loading branch information...
marnormic committed Jan 9, 2018
2 parents 4878d2a + dfc56d7 commit 27e396584ba9fdb5f4ace6f43bdd0067da408da8
Showing with 38 additions and 0 deletions.
  1. +38 −0 xsd/sdp-manifest.xsd
@@ -32,6 +32,15 @@
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="data" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="DokumentData">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Ekstra data som beriker dokumentet i postkassen.
Se https://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/utvidelser for en oversikt over hvilke utvidelser
som finnes og er tilgjengelig hos de ulike postkasseleverandørene.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="href" use="required">
<xsd:annotation>
@@ -104,4 +113,33 @@
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:complexType name="DokumentData">
<xsd:attribute name="href" use="required">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Navn på filen i dokumentpakken.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="4" />
<xsd:maxLength value="100" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="mime" use="required">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
For tillatte MIME-typer, se https://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/utvidelser
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="1" />
<xsd:maxLength value="100" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>

</xsd:schema>

0 comments on commit 27e3965

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.