Skip to content
Permalink
Browse files

#119 lagt inn lenke til alle XSD'r brukt i forbindelse med sikker dig…

…ital post
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Aug 19, 2014
1 parent a69fb02 commit 28396254e7bfc8d8469d4117d42d192eeceac093
Showing with 84 additions and 112 deletions.
  1. +2 −1 innledning/index.textile
  2. +1 −1 sikkerhet/sertifikathandtering.textile
  3. +75 −110 xsd/README.textile
  4. +6 −0 xsd/xsd-doc.textile
@@ -12,8 +12,9 @@ children:
- name: Oversikt/Produktstøtte
- name: Sikkerhet
- name: Sikkerhet/Sertifikathåndtering
- name: Oversikt/XSDfiler
- name: Eksempler

---

h2. Oversikt
@@ -5,7 +5,7 @@ headtitle: Sikker digital post

id: Sikkerhet/Sertifikathåndtering

next: Eksempler
next: Oversikt/XSDfiler

---

@@ -1,187 +1,152 @@
---
layout: default
title: Skjemaer (XSD)
title: Skjemaer (XSD) filer
headtitle: Sikker digital post
---

Dokumentasjon av kilder og ev. endringer i XSD-skjemaer for "Sikker digital post":../

Grunnen til at vi lagrer disse lokalt er for å sikre at verktøy ikke trenger å være online for å kunne jobbe med XSD-ene. For at dette skal fungere må også referanser til URLer endres til å peke på lokale filer. For de filene vi har endret på er det inkludert en bash-kommando for å vise hvilke endringer som er gjort. Disse kommandoene kan pastes rett inn i en terminal, og kan kjøres fra katalogen `SikkerDigitalPost/xsd`. Kommandoene piper til vim for å vise diff med farger. For å avslutte vim, skriv `:q` og trykk Enter. Eventuelt kan du droppe den siste pipen til vim for å vise diff rett i terminalen (uten farger).
id: Oversikt/XSDfiler

next: Eksempler

---

h4. Rot (samme katalog som denne filen ligger i)

# "sdp-kvittering.xsd":sdp-kvittering.xsd
# "sdp-manifest.xsd":sdp-manifest.xsd
# "sdp-melding.xsd":sdp-melding.xsd
h2. {{page.title}}

Beskrivelse: "http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/":../
Dokumentasjon av kilder og ev. endringer i XSD-skjemaer for "Sikker digital post":../

Grunnen til at vi lagrer disse lokalt er for å sikre at verktøy ikke trenger å være online for å kunne jobbe med XSD-ene.
For at dette skal fungere må også referanser til URLer endres til å peke på lokale filer.
For de filene vi har endret på er det inkludert en bash-kommando for å vise hvilke endringer som er gjort.
Disse kommandoene kan pastes rett inn i en terminal, og kan kjøres fra katalogen `SikkerDigitalPost/xsd`.
Kommandoene piper til vim for å vise diff med farger.
For å avslutte vim, skriv `:q` og trykk Enter.
Eventuelt kan du droppe den siste pipen til vim for å vise diff rett i terminalen (uten farger).

h4. "StandardBusinessDocument.xml":StandardBusinessDocument.xml

Eksempel på en Standard Business Document (SBD) -fil. Mer informasjon
finnes her: "http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/forretningslag/StandardBusinessDocument/":../forretningslag/StandardBusinessDocument

h3. "asic-e/":asic-e/
h4. Sikker digital post XSD filer:

# "ts_102918v010201.xsd":asic-e/ts_102918v010201.xsd
* "sdp.xsd":sdp.xsd
* "sdp-feil.xsd":sdp-feil.xsd
* "sdp-felles.xsd":sdp-felles.xsd
* "sdp-kvittering.xsd":sdp-kvittering.xsd
* "sdp-manifest.xsd":sdp-manifest.xsd
* "sdp-melding.xsd":sdp-melding.xsd

Skjema for **META-INF/signatures.xml** i en "Dokumentpakke (ASiC-E bundle)":../forretningslag/Dokumentpakke/
Beskrivelse: "http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/":../

Original:
http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102900_102999/102918/01.02.01_60/ts_102918v010201p0.zip
h4. "ASiC XSD fil":asic-e/

Endringer:
* Skjema for META-INF/signatures.xml i en "Dokumentpakke (ASiC-E bundle)":../forretningslag/Dokumentpakke/
* "ts_102918v010201.xsd":asic-e/ts_102918v010201.xsd
** Original: "http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102900_102999/102918/01.02.01_60/ts_102918v010201p0.zip":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102900_102999/102918/01.02.01_60/ts_102918v010201p0.zip
** Endringer:
<pre class="brush: bash; toolbar: false">
curl -Ls http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102900_102999/102918/01.02.01_60/ts_102918v010201p0.zip \
| funzip | diff -uw --strip-trailing-cr - asic-e/ts_102918v010201.xsd | vim -R -
</pre>


h3. "ebxml/":ebxml/

Skjemaer som hører til ebXML-standarden.

# "ebbp-signals-2.0.xsd":ebxml/ebbp-signals-2.0.xsd

Original: "http://docs.oasis-open.org/ebxml-bp/2.0.4/ebbp-signals-2.0.4.xsd":http://docs.oasis-open.org/ebxml-bp/2.0.4/ebbp-signals-2.0.4.xsd
h4. "Ebxml XSD filer":ebxml/

Endringer:
* Skjemaer som hører til ebXML-standarden.
* "ebbp-signals-2.0.xsd":ebxml/ebbp-signals-2.0.xsd
** Original: "http://docs.oasis-open.org/ebxml-bp/2.0.4/ebbp-signals-2.0.4.xsd":http://docs.oasis-open.org/ebxml-bp/2.0.4/ebbp-signals-2.0.4.xsd
** Endringer:
<pre class="brush: bash; toolbar: false">
curl -Ls http://docs.oasis-open.org/ebxml-bp/2.0.4/ebbp-signals-2.0.4.xsd \
| diff -uw --strip-trailing-cr - ebxml/ebbp-signals-2.0.xsd | vim -R -
</pre>

# "ebms-header-3_0-200704.xsd":ebxml/ebbp-signals-2.0.xsd

Original: http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/os/ebms-header-3_0-200704.xsd

Endringer:
* "ebms-header-3_0-200704.xsd":ebxml/ebms-header-3_0-200704.xsd
** Original: "http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/os/ebms-header-3_0-200704.xsd":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/os/ebms-header-3_0-200704.xsd
** Endringer:
<pre class="brush: bash; toolbar: false">
curl -Ls http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/os/ebms-header-3_0-200704.xsd \
| diff -uw --strip-trailing-cr - ebxml/ebms-header-3_0-200704.xsd | vim -R -
</pre>
** Referanse: "http://docs.oasis-open.org/ebxml-bp/2.0.4/OS/signalSchema/documentation/ebxmlbp-v2.0.4-Document-os-SignalSchema-en.html":http://docs.oasis-open.org/ebxml-bp/2.0.4/OS/signalSchema/documentation/ebxmlbp-v2.0.4-Document-os-SignalSchema-en.html

h4. Referanser:

# http://docs.oasis-open.org/ebxml-bp/2.0.4/OS/signalSchema/documentation/ebxmlbp-v2.0.4-Document-os-SignalSchema-en.html

h3. "etsi/":etsi/

# "XAdES.xsd":etsi/XAdES.xsd

Original: http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2/XAdES.xsd
h4. "ETSI XSD fil":etsi/

Endringer:
* "XAdES.xsd":etsi/XAdES.xsd
** Original: http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2/XAdES.xsd
** Endringer:
<pre class="brush: bash; toolbar: false">
curl -Ls http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2/XAdES.xsd \
| diff -uw --strip-trailing-cr - etsi/XAdES.xsd | vim -R -
</pre>

h3. "oppslag/":oppslag/
h4. "Difi sin oppslagstjeneste XSD":oppslag/

Difis oppslagstjeneste: http://begrep.difi.no/Oppslagstjenesten/

# oppslagstjeneste-metadata-14-05.xsd

Original:
http://begrep.difi.no/Oppslagstjenesten/xsd/oppslagstjeneste-metadata-14-05.xsd

Endringer:
* "oppslagstjeneste-metadata-14-05.xsd":oppslagstjeneste-metadata-14-05.xsd
** Original: http://begrep.difi.no/Oppslagstjenesten/xsd/oppslagstjeneste-metadata-14-05.xsd
** Endringer:
<pre class="brush: bash; toolbar: false">
curl -Ls http://begrep.difi.no/Oppslagstjenesten/xsd/oppslagstjeneste-metadata-14-05.xsd \
| diff -uw --strip-trailing-cr - oppslag/oppslagstjeneste-metadata-14-05.xsd | vim -R -
</pre>

h3. "SBDH20040506-02/":SBDH20040506-02/

# StandardBusinessDocumentHeader.xsd og tilhørende XSD-er

Original: `TODO`
h4. "Standard business document (SBD) XSD filer":SBDH20040506-02/

Disse er uendret fra originalene.
* "SBDH20040506-02/":SBDH20040506-02/
* Original: "https://joinup.ec.europa.eu/catalogue/distribution/sbdh-xml-schema-files":https://joinup.ec.europa.eu/catalogue/distribution/sbdh-xml-schema-files
* Ingen endringer.

h3. "ubl/":ubl/
h4. "Universal Business Language XSD fil":ubl/

Universal Business Language (UBL)
* "ubl":ubl/
* Originaler: "http://docs.oasis-open.org/ubl/prd4-UBL-2.1/xsd/common/":http://docs.oasis-open.org/ubl/prd4-UBL-2.1/xsd/common/
* Ingen endringer.

Originaler: http://docs.oasis-open.org/ubl/prd4-UBL-2.1/xsd/common/
h4. "World Wide Web Consortium XSD filer":w3/

Ingen endringer.


h3. "w3/":w3/

XSD-er som hører til standarder definert av World Wide Web Consortium (http://w3.org).


# "exc-c14n.xsd":w3/exc-c14n.xsd

Original:
http://www.w3.org/TR/2002/REC-xml-exc-c14n-20020718/exc-c14n.xsd

Endringer:
* "exc-c14n.xsd":w3/exc-c14n.xsd
** Original: "http://www.w3.org/TR/2002/REC-xml-exc-c14n-20020718/exc-c14n.xsd":http://www.w3.org/TR/2002/REC-xml-exc-c14n-20020718/exc-c14n.xsd
** Endringer:
<pre class="brush: bash; toolbar: false">
curl -sL http://www.w3.org/TR/2002/REC-xml-exc-c14n-20020718/exc-c14n.xsd \
| diff -uw --strip-trailing-cr - w3/exc-c14n.xsd | vim -R -
</pre>

# "soap-envelope.xsd":w3/soap-envelope.xsd

Skjema for SOAP/1.2 envelope.

Original: http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/

Endringer:
* "soap-envelope.xsd":w3/soap-envelope.xsd
** Original: "http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/":http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/
** Endringer:
<pre class="brush: bash; toolbar: false">
curl -sL http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/ \
| diff -uw --strip-trailing-cr - w3/soap-envelope.xsd | vim -R -
</pre>

# "xenc-schema.xsd":w3/xenc-schema.xsd

Original: http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmlenc-core-20021210/xenc-schema.xsd

Endringer:
* "xenc-schema.xsd":w3/xenc-schema.xsd
** Original: "http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmlenc-core-20021210/xenc-schema.xsd":http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmlenc-core-20021210/xenc-schema.xsd
** Endringer:
<pre class="brush: bash; toolbar: false">
curl -sL http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmlenc-core-20021210/xenc-schema.xsd \
| diff -uw --strip-trailing-cr - w3/xenc-schema.xsd | vim -R -
</pre>

# "xlink.xsd":w3/xlink.xsd

Original: http://www.w3.org/1999/xlink.xsd

Endringer:
* "xlink.xsd":w3/xlink.xsd
** Original: "http://www.w3.org/1999/xlink.xsd":http://www.w3.org/1999/xlink.xsd
** Endringer:
<pre class="brush: bash; toolbar: false">
curl -sL http://www.w3.org/1999/xlink.xsd \
| diff -uw --strip-trailing-cr - w3/xlink.xsd | vim -R -
</pre>

# "xml.xsd":w3/xml.xsd

Original: http://www.w3.org/2001/xml.xsd

Ingen endringer.

# "xmldsig-core-schema.xsd":w3/xmldsig-core-schema.xsd

Original: http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd

Endringer:
* "xml.xsd":w3/xml.xsd
** Original: "http://www.w3.org/2001/xml.xsd":http://www.w3.org/2001/xml.xsd
** Ingen endringer.
* "xmldsig-core-schema.xsd":w3/xmldsig-core-schema.xsd
** Original: "http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd":http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd
** Endringer:
<pre class="brush: bash; toolbar: false">
curl -sL http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd \
| diff -uw --strip-trailing-cr - w3/xmldsig-core-schema.xsd | vim -R -
</pre>

h3. "xmlsoap/":xmlsoap/

# "envelope.xsd":xmlsoap/envelope.xsd

Skjema for SOAP/1.1 envelope.
h4. "SOAP/1.1 envelope XSD fil":xmlsoap/

Original: http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
* "envelope.xsd":xmlsoap/envelope.xsd
** Original: "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/":http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
** Ingen endringer.

Ingen endringer.
h4. "xs3p/":xs3p/
@@ -1,3 +1,9 @@
---
layout: default
title: Generere dokumentasjon basert på skjema
headtitle: Sikker digital post
---

h1. Generere dokumentasjon basert på XSD

h2. Generere PNG på bakgrunn av XSD

0 comments on commit 2839625

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.