Skip to content
Permalink
Browse files

Flytter dok om utskrift sammen

prosess for sending til utskrift legges sammen med all annen info om
utskriftstjenesten.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Sep 21, 2015
1 parent 0e240d2 commit 285337ff118d6ddb4b93bdf0f35847f24121b987
@@ -10,7 +10,6 @@ next: Forretningslag/Forretningsprosess_kvittering

---

MERK : UTKAST - UNDER ARBEID

h2. Prosess for sending av papir post

@@ -13,7 +13,6 @@ children:
- name: Forretningslag/Forretningsprosess
- name: Forretningslag/SendForAndre
- name: Forretningslag/varsling
- name: Forretningslag/Forretningsprosess_utskrift
- name: Forretningslag/Forretningsprosess_kvittering
- name: Forretningslag/Tilstand
- name: Forretningslag/Forretningsmeldingsstruktur
@@ -25,3 +24,5 @@ h2. Forretningslag

Forretningslaget dokumenterer den logiske flyten av meldinger i infrastrukturen, inkludert oversikt over aktører, roller og prosesser.
I tillegg er det dokumentert hvilke tilstander og overganger en Avsender må forholde seg til, samt fordeling av eierskap på de forskjellige delene av en komplett melding.


@@ -6,7 +6,7 @@ group: forretningslag

id: Forretningslag/varsling

next: Forretningslag/Forretningsprosess_utskrift
next: Forretningslag/Forretningsprosess_kvittering

---

@@ -7,9 +7,10 @@ group: utskrift

id: utskrift

next: utskrift/Brev
next: Forretningslag/Forretningsprosess_utskrift

children:
- name: Forretningslag/Forretningsprosess_utskrift
- name: utskrift/Brev
- name: utskrift/Konvolutt

0 comments on commit 285337f

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.