Skip to content
Permalink
Browse files

la til noen få dokumentasjonsannoteringer

  • Loading branch information...
tor-kleiberg committed Apr 12, 2014
1 parent e7c9148 commit 2a0718ca9d82c2072f8427d11243282a46f6d7c1
Showing with 67 additions and 11 deletions.
  1. +1 −1 eksempler/sdpKvittering-feil.xml
  2. +3 −4 eksempler/sdpManifest.xml
  3. +39 −4 xsd/sdp-kvittering.xsd
  4. +15 −0 xsd/sdp-manifest.xsd
  5. +9 −2 xsd/sdp-melding.xsd
@@ -6,7 +6,7 @@

<tidspunkt>2014-05-19T12:00:00</tidspunkt>
<feil>
<kilde>INPUT</kilde>
<kilde>KLIENT</kilde>
<informasjon>Ugyldig PDF</informasjon>
</feil>

@@ -7,10 +7,9 @@
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-manifest.xsd ">


<mottaker>
<person>
<difi:personidentifikator>12345678901</difi:personidentifikator>
<difi:personidentifikator>17051400000</difi:personidentifikator>
<difi:reservasjon>NEI</difi:reservasjon>
<difi:status>AKTIV</difi:status>
<difi:beskrivelse>difi:beskrivelse</difi:beskrivelse>
@@ -28,8 +27,8 @@

<avsender>
<organisasjon authority="iso6523-actorid-upis">9908:123456789</organisasjon>
<avsenderId>0123456789</avsenderId>
<fakturakonto>ØK1</fakturakonto>
<avsenderId>A</avsenderId>
<fakturakonto>ABC barnehage</fakturakonto>
</avsender>

<hoveddokument href="vedtak_2398324.pdf" mime="application/pdf">
@@ -25,23 +25,44 @@


<xsd:complexType name="LevertTilPostkasse">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Postkasseleverandøren garanterer at brevet har elle vil bli levert
til mottakers digitale postkasse.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:complexType><xsd:complexType name="AapnetAvMottaker">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Signaliserer at mottaker har åpnet meldingen. Sendes kun dersom
avsender har bestilt åpningskvittering for meldingen.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:complexType>


<xsd:complexType name="DuplikatMelding">
<!-- TODO: bør denne inneholde originalkvitteringen? -->
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Signaliserer at mottaker har åpnet meldingen. Sendes kun dersom
avsender har bestilt åpningskvittering.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="originalKvittering" type="Kvittering"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>


<xsd:complexType name="MottakerVarselFeilet">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Signaliserer at et varsel ikke kunde sendes til mottaker.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="Varseltype" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="feilinformasjon" type="Feilinformasjon" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
@@ -67,8 +88,22 @@

<xsd:simpleType name="Feilkilde">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="INPUT" />
<xsd:enumeration value="SERVER" />
<xsd:enumeration value="KLIENT">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Dersom kilden til feil er KLIENT, er feilen relatert
til input og kan ikke sendes på ny.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SERVER">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Dersom kilden til feil er SERVER, er feilen forbigående
og klienten kan forsøke å sende samme forespørsel på ny.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

@@ -28,6 +28,11 @@
<xsd:complexType name="Dokument">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="tittel" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Emnet på dokumentet som skal vises til bruker når innlogget riktig sikkerhetsnivå.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="100" />
@@ -36,6 +41,11 @@
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="href" use="required">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Navn på filen i dokumentpakken.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="4" />
@@ -44,6 +54,11 @@
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="mime" use="required">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
For tillatte MIME-typer, se http://begrep.difi.no/ (TODO)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="1" />
@@ -19,7 +19,7 @@
<xsd:element name="behandlingsansvarlig" type="Avsender" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
den reelle avsenderen av dokument(ene)
Den reelle avsenderen av dokument(ene)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
@@ -58,6 +58,13 @@
<xsd:complexType name="Repetisjoner">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="dagerEtter" minOccurs="1" maxOccurs="10">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Når varselet skal sendes, relativ til virkningsdato.
Verdien 0 betyr at varsel skal sendes samme dag som brevet
tilgjengeliggjøres i mottakers digitale postkasse.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
<xsd:maxInclusive value="25" />
@@ -120,7 +127,7 @@
<xsd:element name="tittel" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
ikke-sensitiv tittel på dokumentpakken
Ikke-sensitiv tittel på dokumentpakken
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>

0 comments on commit 2a0718c

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.