Skip to content
Permalink
Browse files

Update PostlagtKvittering.textile

#155 Rettet i tekst
  • Loading branch information...
henrikpaus committed Nov 18, 2014
1 parent 92c6d20 commit 2bf6d480f3ad774c9249fcbc0f0a4a093589f3ab
Showing with 4 additions and 4 deletions.
  1. +4 −4 meldinger/PostlagtKvittering.textile
@@ -15,12 +15,12 @@ h3. {{page.title}}

- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En "Kvitteringsmelding":KvitteringsMelding til Avsender om at post sendt til Utskrift og forsendelsestjenesten er levert til postleverandør.
- Definisjon := En "Kvitteringsmelding":KvitteringsMelding fra Utskrifttjenesten til Avsender om at posten er skrevet ut og levert til postleverandør.
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Dette er Kvitteringen som dokumenterer at utskrift og forsendelsestjenesten har postlagt brevet fra Avsender.
- Kommentar := Dette er Kvitteringen som dokumenterer at utskrift og forsendelsestjenesten har skrevet ut, konvoluttert og postlagt brevet fra Avsender.

Kvitteringen leveres når brevene er gjort klar for postlegging. Postleverandøren vil kort tid etterpå komme å hente brevene som er lagt til postlegging.
Postlegging gjøres en gang om dagen på hverdager, så denne typen kvitteringer kan forventes tilgjengelig for Avsender omtrent samme tidspunkt for alle meldinger som postlegges samme dag.
Kvitteringen leveres når brevene er gjort klar for postlegging. Postleverandøren vil kort tid etterpå komme og hente brevene som er lagt til postlegging.
Postlegging gjøres en gang om dagen på hverdager, så denne typen kvitteringer kan forventes tilgjengelig for Avsender omtrent samme tidspunkt for alle meldinger som postlegges samme dag.

h3. Attributer

0 comments on commit 2bf6d48

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.