Skip to content
Permalink
Browse files

ref. #51 og #23så er det de fleste meldingstyper beskrevet mer utfyll…

…ende, det er laget et nytt flyt diagram for å beskrive meldingsutvekslingen.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Jun 3, 2014
1 parent a6edbf9 commit 2c431231496644e6dd962260481391067ebd6f2a
@@ -6,15 +6,36 @@ headtitle: Sikker digital post

h2. {{page.title}}

"Meldingen":../StandardBusinessDocument/Melding/ i Sikker Digital Post flyter mellom "Aktørene":../Aktorer slik det beskrives i flyt diagrammet under.
Meldingsflytdiagrammet under kan med fordel lese i sammenheng med tilstandsdiagrammet for sikker digital post.

Ovordnet er meldingsflyten slik:

# Avsender sender en "Digital post Melding":../StandardBusinessDocument/Melding/DigitalPostMelding via Meldingsformidler til Postkasse
# Postkasse sender en eller fler "Kvitteringsmeldinger":../StandardBusinessDocument/Melding/KvitteringsMelding til Meldingsformidler
# Avsender henter "Kvitteringsmeldinger":../StandardBusinessDocument/Melding/KvitteringsMelding fra Meldingsformidler

"!meldingsflyt.png!":meldingsflyt.png

table(table table-striped).
|_. Prosess |_. Fra |_. Til |_. Beskrivelse |
| "Digital post Melding":../StandardBusinessDocument/Melding/DigitalPostMelding | "Behandlingsansvarlig eller en delegert Databehandler":../StandardBusinessDocument/Sender | "Meldingsformidler":../Aktorer | Avsender mottar en transportkvittering fra Meldingsformidler. Med Transportkvitteringen garanterer Meldingsformidler for at meldingen vil bli videresendt til korrekt postkasse eller printleverandør |
| Digital post forsendelse | "Meldingsformidler":../Aktorer | "Postkasseleverandør":../StandardBusinessDocument/Receiver | Meldingsformidler mellomlagrer meldingen inntil Postkasseleverandør kvitter positivt på at meldingen er mottatt. |
| "Leveringskvittering":../StandardBusinessDocument/Melding/LeveringsKvittering | "Postkasseleverandør":../StandardBusinessDocument/Sender | "Meldingsformidler":../Aktorer | Postkassleverandør vil etter validering av "Digital post Melding":../StandardBusinessDocument/Melding/DigitalPostMelding levere en kvittering som bekreftet/garanterer at meldingen blir levert til Innbygger. |
| "Åpningskvittering":../StandardBusinessDocument/Melding/AapningsKvittering | "Postkasseleverandør":../StandardBusinessDocument/Sender | "Meldingsformidler":../Aktorer | Dette er en kvittering som kun sendes dersom Avsender har spesifisert dette i "Digital post Melding":../StandardBusinessDocument/Melding/DigitalPostMelding. Meldingen kommer når innbygger leser posten første gang. |
| "VarslingfeiletKvittering":../StandardBusinessDocument/Melding/VarslingfeiletKvittering | "Postkasseleverandør":../StandardBusinessDocument/Sender | "Meldingsformidler":../Aktorer | Dette er en kvittering som kun sendes dersom Avsender har spesifisert varsling i "Digital post Melding":../StandardBusinessDocument/Melding/DigitalPostMelding og Postkasseleverandør ikke klarer å gjennomføre varslingen i henhold til denne avtalen. |
| "FeilMelding":../StandardBusinessDocument/Melding/FeilMelding | "Postkasseleverandør":../StandardBusinessDocument/Sender | "Meldingsformidler":../Aktorer | Dette er forretningsfeilmelding sendt fra postkasseleverandør for å beskrive en feil som har oppstått med behandlingen av "Digital post Melding":../StandardBusinessDocument/Melding/DigitalPostMelding. Feilmeldingen må behandles etter avtalte avviksrutiner. |
| PullRequest | "Behandlingsansvarlig eller en delegert Databehandler":../StandardBusinessDocument/Sender | "Meldingsformidler":../Aktorer | Forespørsel om å hente kvittering. Meldingsformidler vil levere neste kvittering i køen uavhengig av hvilken kvitteringstype som ligger i køen. |

h2. Spesifikasjon for meldingutveksling i Sikker digital Post

Postforsendelsen skal overføres fra Databehandler ved bruk av en ebMS 3.0 Message Service Handler (MSH).
MSH'en er virksomhetens tilgangpunkt inn til ebMS 3.0 rammeverket som er ansvarlig for videre transport.
Avsender sin MSH skal støtte "The AS4 Light Client Conformance Profile":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/profiles/AS4-profile/v1.0/os/AS4-profile-v1.0-os.html#__RefHeading__26166_1909778835

Det er flere forskjellige scenarier for hvordan MSH blir tatt i bruk av (eller integrert inn i) avsender sine løsninger.
Det er opp til avsender om man vil fullintegrere MSH inn i eksisterende løsning, benytte seg av en standard "hyllevare" løsning med lokal integrasjon eller benytte seg av tredjepart som MSH.

"!{width:90%}ebms_flyt_diagram.jpg!":ebms_flyt_diagram.jpg

Les mer om "meldingsidentifikatorer":MeldingsIdentifikatorer

h3. AS4 Light Client profilen
@@ -57,11 +78,6 @@ Duplikatsjekk skjer i henhold til AS4 standarden ved at MessageId skal være uni

h3. Eksempler

Det er utarbeidet noen eksempler på SOAP meldinger knyttet til flyt diagrammet over.
Det er utarbeidet eksempler på SOAP meldinger knyttet til flyt diagrammet over.
Eksemplene finnes "her":../eksempler/soap/.

h3. Refererte standarder

* "ebMS 3.0":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/os/ebms_core-3.0-spec-os.pdf
* "AS4 profilen":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/profiles/AS4-profile/v1.0/os/AS4-profile-v1.0-os.html
* "The AS4 Light Client Conformance Profile":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/profiles/AS4-profile/v1.0/os/AS4-profile-v1.0-os.html#__RefHeading__26166_1909778835
Binary file not shown.
@@ -9,6 +9,10 @@ group: SikkerDigitalPost
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En "KvitteringsMelding":KvitteringsMelding til Avsender om at Mottaker har åpnet forsendelsen i sin postkasse.
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Åpningskvitteringer blir bare sendt dersom dette er bestilt av "Avsender":../Sender i "digital post meldingen":DigitalPostMelding ved å spesifisere dette i "digitalpostinfo":DigitalPostInfo.
"Mottaker":Mottaker må aksepteres at det sendes en "ÅpningsKvittering":AapningsKvittering til "Avsender":../Sender for å få lest den digital posten.
Mangel på "ÅpningsKvittering":AapningsKvittering betyr at "Mottaker":Mottaker ikke har lest dokumentet.
Bruk av "ÅpningsKvittering":AapningsKvittering er priset for "Avsender":../Sender.


h3. Attributer
@@ -9,6 +9,12 @@ group: SikkerDigitalPost
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon relatert til presentasjon og behandling av en sikker digital post melding
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Digital post melding med tilhørende "Dokumentpakke":../../Dokumentpakke/ er postforsendelsen "Avsender":Avsender sender til "Mottaker":Mottaker.
Denne inneholder informasjon om hvilken "Avsender":Avsender som er "Behandlingsansvarlig":../../Aktorer, en knytning til "dokumentpakken":../../Dokumentpakke/ igjennom "Dokumentpakkefingeravtrykk":Dokumentpakkefingeravtrykk
og informasjon om behandlingsregler som "Postkasseleverandør":../../Aktorer skal bruke for å tilgjengeliggjøre posten.

"Postkasseleverandør":../../Aktorer garanterer for at denne meldingen vil bli levert til "Mottaker":Mottaker igjennom å sende en "LeveringsKvittering":LeveringsKvittering til "Sender":../Sender.


h3. Attributer

@@ -7,8 +7,9 @@ group: SikkerDigitalPost

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En "Melding":index til "Avsender":Avsender.
- Definisjon := En kvitteringsmelding på en "digital post melding":DigitalPostMelding fra en "Avsender":Avsender.
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Kvittering er en abstrakt "kvittering melding":index type, se under for de kvitteringer som er definert.

h3. Attributer

@@ -17,4 +18,10 @@ table(table table-striped).
| Signature | 1..1 | "ds:Signature":https://www.oasis-open.org/committees/download.php/21256/wss-v1.1-spec-errata-os-SOAPMessageSecurity.htm#_Toc118717148, Enveloped XML signatur |
| tidspunkt | 1..1 | "xs:dateTime":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime |

h3. Kvitteringer

Følgende konkrete kvitteringer er definert:

* "LeveringsKvittering":LeveringsKvittering
* "AapningsKvittering":AapningsKvittering
* "VarslingfeiletKvittering":VarslingfeiletKvittering
@@ -7,8 +7,12 @@ group: SikkerDigitalPost

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En "Kvitteringsmelding":KvitteringsMelding til Avsender om at Mottaker har ppnet forsendelsen i sin postkasse.
- Definisjon := En "Kvitteringsmelding":KvitteringsMelding fra "Postkassleverandør":../../Aktorer til "Sender":../Sender om at posten vil leveres til "Mottaker":Mottaker.
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Denne kvitteringen kan "Behandlingsansvarlig":../../Aktorer oppbevare som en garanti på at posten er levert til "Mottaker":Mottaker. Kvitteringen sendes fra "Postkassleverandør":../../Aktorer når posten forsendelsen er validert og de garanterer for at posten vil bli tilgjengeliggjort.
Kvitteringen vil bli sendt så fort "Postkassleverandør":../../Aktorer kan garantere dette, det vil si at "Leveringskvitteringen":LeveringsKvitteringen vil bli sendt før "virkningsdato":/Felles/virkningsdato

Det anbefales at "Behandlingsansvarlig":../../Aktorer arkiverer denne kvitteringen som bevis på at "posten":DigitalPostMelding er levert til "Mottaker":Mottaker.

h3. Attributer

@@ -11,6 +11,7 @@ group: SikkerDigitalPost/Melding
- Datatype := complexType
- Kjelde := DIFI
- Kommentar := Beskriver når det skal sendes sms varsel fra postkassen etter at posten er tilgjengeliggjort.
Denne tjenesten vil medføre kostnader for Avsender.

h4. Eigenskapar

@@ -7,12 +7,25 @@ group: SikkerDigitalPost/Melding

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon om hvordan man skal varsle sluttbruker om at det er mottatt en melding
- Definisjon := Informasjon om hvordan postkasseleverandør skal varsle Innbygger om den nye posten. Overstyrer Innbygger sine egne varslingspreferanser.
- Datatype := complexType
- Kjelde := DIFI
- Kommentar := Retningsgivende for postkasseleverandør å bruke. Detter minimum varsel som er påkrevd.
Dersom Innbygger har bedt om mer varsling fra postkassen vil innbygger kunne fler varsler enn det som er spesifisert under.
Avsender vil kunne få kostnader knyttet til varslinger på Sms.
- Kommentar := Varslingsinformasjonen angitt her vil overstyre Innbygger sine egne varslingspreferanser, det vil kunne komme som tillegg til Innbygger sine varslingvalg.
Avsender kan med instillingene her styre både "EpostVarsel":EpostVarsel og "SmsVarsel":SmsVarsel helt uavhengig av hverandre. Det vil si at Avsender kan velge å varsle i begge eller en av kanalene.
Avsender kan velge selv hvilken kanal som velges, dette kan de gjøre med bakgrunn i sin egen kanalstrategi, erfaringer i forhold til åpningsgrad og kostnader.
Bruk av "SmsVarsel":SmsVarsel vil medføre egne kostnader for Avsender.

h3. Anbefalt bruk av varsling

Som standard anbefales det at Avsender ikke spesifiserer varsling, da varsling bør styres av Innbygger selv.
Innbygger har mulighet for å sette opp egen varslingspreferanser i postkassen.

For alle brev som krever varsling i henhold til eforvaltningsforskriften, skal følgende instillinger brukes:
* Avsender velger selv kanal, "EpostVarsel":EpostVarsel er tilstrekkelig.
* Repetisjoner settes opp til: 0 og 7
** Dette vil medføre at Avsender får en varsling når brevet blir tilgjengeliggjort og en påminnelse etter 7 dager dersom Innbygger ikke har gjort seg kjent med brevet.h4. Eigenskapar

@@ -8,6 +8,17 @@ headtitle: Sikker digital post - Standard Business Document
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Sluttmottaker i en meldingsprosess.
- Kilde := GS1
- Kommentar := Regler for hvem som opptrer som "Receiver":Receiver er beskrevet under.

*For "digital post meldinger":Melding/DigitalPostMelding er "Receiver":Receiver*

* "Postkasseleverandør":../Aktorer

*For "digital post kvitteringer":Melding/KvitteringsMelding er "Receiver":Receiver*

* Den "Aktør":../Aktorer som sto som "Sender":Sender for "digital post meldingen":Melding/DigitalPostMelding.h3. Attributter

@@ -8,6 +8,17 @@ headtitle: Sikker digital post - Standard Business Document
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Avsender som har initiert en meldingsprosess mot meldingsutvekslingsrammeverket.
- Kilde := GS1
- Kommentar := "Sender":Sender den som har signert "Standard Business Document":index.html. Regler for hvem som opptrer som "Sender":Sender er beskrevet under.

*For "digital post meldinger":Melding/DigitalPostMelding er "Sender":Sender*

* "Behandlingsansvarlig":../Aktorer eller en "databehandler":../Aktorer på veien av "behandlingsansvarlig":../Aktorer
* Den som vil motta alle "kvitteringer":Melding/KvitteringsMelding tilbake fra "Receiver":Receiver

*For "digital post kvitteringer":Melding/KvitteringsMelding er "Sender":Sender*

* "Postkasseleverandør":../Aktorer


h3. Attributter

Binary file not shown.
BIN +5 KB (100%) illustrasjoner.vsd
Binary file not shown.
@@ -17,7 +17,7 @@ Dette er "StandardBusinessDocument":StandardBusinessDocument/, som er signert/in
ebMS 3.0 er brukt som "meldingsutvekslingsrammeverk":Meldingsutveksling/ fra Avsender til Meldingsformidler.
Så "eb:Messaging":Messaging og "Webservice security":WebserviceSecurity er signert/integritetsbeskyttet punkt til punkt.

!{width:50%;display: block;margin-left: auto;margin-right: auto;}meldingsstruktur_diagram.jpg!
!{width:50%;display: block;margin-left: auto;margin-right: auto;}meldingsstruktur_enkel.jpg!Binary file not shown.
@@ -14,7 +14,7 @@ table(table table-striped).
| "Begrepsdefinisjonen":Begreper | Definisjoner av begreper brukt i Sikker Digital post |
| "Aktører":Aktorer | Oversikt over aktører i løsningen |
| "Meldingsformatet":Meldingsformat | Formatet på meldingene som sendes i Sikker digital post, se også: "xsd definisjoner":xsd/ og "eksempel meldinger":eksempler/ |
| "Prosessbeskrivelse":Prosesser | Oversikt over prosesser i løsningen, med fokus på aktører innvolvert, ansvarsfordeling mellom disse og begreper brukt |
| "Prosessbeskrivelse":Meldingsutveksling/ | Oversikt over prosesser i løsningen, med fokus på aktører innvolvert, ansvarsfordeling mellom disse og begreper brukt |
| "Sikkerhet":Sikkerhet | Oversikt over sikring av prosessene |

Målgruppen for denne spesifikasjonen er "Avsendervirksomheter":Aktorer, "Meldingsformidler":Aktorer og "Postkasselverandører":Aktorer.
@@ -24,9 +24,9 @@ Den skal dekke teknisk dokumentasjon og beskrivelse av meldingene som sendes mel

h2. Meldingsutveksling

** "Meldingsutvekslingsflyt (P-Modes)":Meldingsutveksling/
*** "FormidleDigitalPostForsendelse":Meldingsutveksling/FormidleDigitalPostForsendelse
*** "KvitteringsForespoersel":Meldingsutveksling/KvitteringsForespoersel
* P-modes for meldingsutvekslingen i Sikker Digital post.
** "FormidleDigitalPostForsendelse":Meldingsutveksling/FormidleDigitalPostForsendelse
** "KvitteringsForespoersel":Meldingsutveksling/KvitteringsForespoersel

h2. Sikkerhet

0 comments on commit 2c43123

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.