Skip to content
Permalink
Browse files

Litt mer om ebMS header elementer

  • Loading branch information...
kjorlaug
kjorlaug committed Apr 6, 2014
1 parent b162f34 commit 2fc0b698ae64d3a161ed2b415590fe810c5eaf9b
@@ -6,15 +6,17 @@ headtitle: Sikker digital post - UserMessage

h2. Introduksjon

Denne delen av meldingen blir benyttet for utveksling av metadata relatert til payload mellom to MSH'er. Innholdet er styrt av AS4 profilen, og skal reflektere innholdet i P-Mode variablene avtalt mellom de to MSHene.
UserMessage blir brukt når innholdet i SOAP-meldingen er en forretningsmelding. I sikker digial post er type forretningsmelding definert i "meldingen":Melding. eb:UserMessage skal bygges opp ved å tolke innholdet i meldingen som skal formidles, samt settinger angitt i "P-Modes":Meldingsutveksling

h3. Innhold

{background:#ddd}.|_. Fil |_. Kardinalitet |_. Beskrivelse |

{background:#ddd}.|_. Type |_. Beskrivelse |
| "mpc":UserMessage/mpc | Konstantverdi som angir kanal som skal benyttes |
{background:#ddd}.| "MessageInfo":UserMessage/MessageInfo | Intern identifikator og timestamp |
| "PartyInfo":UserMessage/PartyInfo | Informasjon om mottaker og avsender |
{background:#ddd}.| "CollaborationInfo":UserMessage/CollabortationInfo | Informasjon om avtalt samhandlingsmønster for meldingen |
| "PayloadInfo":UserMessage/PayloadInfo | Informasjon om selve forretningsmeldingen |

h3. Eksempel


h3. Refererte standarder

* "SOAP forretningsmelding fra avsender til meldingsformidler":eksempler/soap/1_request_forretningsmelding_fra_postavsender_til_meldingsformidler.xml
@@ -0,0 +1,13 @@
---
layout: default
title: CollaborationInfo
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/Melding
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon om samhandlingsmønster for meldingen
- Datatype := complexType
- Kilde := "ebMS 3.0":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/ebms-header-3_0-200704.xsd

@@ -0,0 +1,30 @@
---
layout: default
title: MessageInfo
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/Melding
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Intern identifikator og timestamp
- Datatype := complexType
- Kilde := "ebMS 3.0":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/ebms-header-3_0-200704.xsd

h4. Egenskaper

|_. Identifikator |_. Type |_. Kardinalitet | Kommentar |
| Timestamp | xsd:dateTime | 1..1 | |
| MessageId | tns:none-empty-string | 1..1 | Unik identifikator, satt av MSH |
| RefToMessageId | tns:none-empty-string | 0..1 | Brukes dersom meldingen er relatert til en annen, f.eks som kvittering |

h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<eb:MessageInfo>
<eb:Timestamp>2014-02-10T14:21:42.520Z</eb:Timestamp>
<eb:MessageId>60a3ade5-84d1-46d7-b2cc-5f4fa15f41e5</eb:MessageId>
</eb:MessageInfo>
</pre>


@@ -0,0 +1,13 @@
---
layout: default
title: PartInfo
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/Melding
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon om mottaker/avsender
- Datatype := complexType
- Kilde := "ebMS 3.0":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/ebms-header-3_0-200704.xsd

@@ -0,0 +1,13 @@
---
layout: default
title: PayloadInfo
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/Melding
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon om selve forretningsmeldingen
- Datatype := complexType
- Kilde := "ebMS 3.0":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/ebms-header-3_0-200704.xsd

@@ -0,0 +1,32 @@
---
layout: default
title: Message Partition Channel (mpc)
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Konstantverdi som angir underliggende meldingskanal
- Kilde := ebMS 3.0
- Kommentar := MPC kan i sikker digital post sammenheng tolkes som navnet på en meldingskø.

h3. Oppbygging av mpc-konstanten

mpc-konstanten i sikker digital post er en URN-streng som skal bygges opp slik:

urn:sdp:{normal|prioritet}:identifier:{"StandardBusinessDocument.Header.Sender.Identifier":AktorIdentifikatorer | orgnr meldingsformidler | orgnr postboks}

eller med valgfri utvidelse dersom det er behov:

urn:sdp:{normal|prioritet}:identifier:{"StandardBusinessDocument.Header.Sender.Identifier":AktorIdentifikatorer | orgnr meldingsformidler | orgnr postboks}:avsenderidentifikator:{"StandardBusinessDocument.Melding.Avsender.avsenderidentifikator":AktorIdentifikator}

h4. {normal|prioritet}

Angir om meldingen skal legges i kø for prioriterte meldinger eller ikke. Dette medfører håndtering etter to forskjellige SLA kravsett.

h3. Eksempel

urn:sdp:prioritet:identifier:123456789

urn:sdp:normal:identifier:123456789:avsenderidentifikator:123

0 comments on commit 2fc0b69

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.