Skip to content
Permalink
Browse files

har flyttet UserMessage.textile til index.textile, endret lenker på s…

…iden.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Apr 6, 2014
1 parent 2fc0b69 commit 313afe75dc6acfe72b4d1bd0400ee002b7f50b17
Showing with 23 additions and 23 deletions.
  1. +0 −22 UserMessage.textile
  2. +22 −0 UserMessage/index.textile
  3. +1 −1 ebMS30.textile

This file was deleted.

Oops, something went wrong.
@@ -0,0 +1,22 @@
---
layout: default
title: UserMessage
headtitle: Sikker digital post - UserMessage
---

h2. Introduksjon

UserMessage blir brukt når innholdet i SOAP-meldingen er en forretningsmelding. I sikker digial post er type forretningsmelding definert i "meldingen":../Melding. eb:UserMessage skal bygges opp ved å tolke innholdet i meldingen som skal formidles, samt settinger angitt i "P-Modes":../Meldingsutveksling

h3. Innhold

{background:#ddd}.|_. Type |_. Beskrivelse |
| "mpc":mpc | Konstantverdi som angir kanal som skal benyttes |
{background:#ddd}.| "MessageInfo":MessageInfo | Intern identifikator og timestamp |
| "PartyInfo":PartyInfo | Informasjon om mottaker og avsender |
{background:#ddd}.| "CollaborationInfo":CollabortationInfo | Informasjon om avtalt samhandlingsmønster for meldingen |
| "PayloadInfo":PayloadInfo | Informasjon om selve forretningsmeldingen |

h3. Eksempel

* "SOAP forretningsmelding fra avsender til meldingsformidler":../eksempler/soap/1_request_forretningsmelding_fra_postavsender_til_meldingsformidler.xml
@@ -10,5 +10,5 @@ Denne delen av meldingen blir benyttet for utveksling av metadata relatert til p

Alle ebMS relaterte xml element er lagt inn under et eb:Messaging element i SOAP header. Dette elementet kan ha etter eller flere av følgende underelement:

* "UserMessage":UserMessage - en forretningsmelding som skal overleveres til fagsystemet bak MSH'en som tar i mot meldingen
* "UserMessage":UserMessage/ - en forretningsmelding som skal overleveres til fagsystemet bak MSH'en som tar i mot meldingen
* "SignalMessage":SignalMessage - signalmelding om at det er ønske om en handling fra den andre MSH'en. En signalmelding vil ikkje innvolvere fagsystemet til MSH'en.

0 comments on commit 313afe7

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.