Skip to content
Permalink
Browse files

Endret Iso6523Identitet pattern til å være i tråd med faktisk standar…

…d (4 siffer, kolon, 35 tegn)
  • Loading branch information...
runeflobakk committed Apr 14, 2014
1 parent 3ff7d55 commit 33210ddd689f9a07746218a668cd9f5265e0d152
Showing with 13 additions and 13 deletions.
  1. +13 −13 xsd/sdp-melding.xsd
@@ -89,30 +89,30 @@
</xsd:complexType>


<xsd:complexType name="Organisasjon">
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="Iso6523Identitet">
<xsd:attribute name="authority" type="Iso6523Authority" use="optional" default="iso6523-actorid-upis" />
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>

<xsd:simpleType name="Iso6523Identitet">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Internasjonal standard for identifisering av organisasjoner. Formatet er
4 siffer, et kolon, og 9 siffer. De første 4 sifferne angir ICD, som er
autoriteten som har gitt identiteten til organisasjonen. De 9 sifferne er
4 siffer, et kolon, og 35 tegn. De første 4 sifferne angir ICD, som er
autoriteten som har gitt identiteten til organisasjonen. De 35 tegnene er
selve organisasjons-IDen. I Norge vil dette i praksis se slik ut:
9908:123456789, hvor tallet etter kolon er et org-nr.
9908:123456789, hvor 9908 angir Brønnøysundregisteret, og tallet etter
kolon er et org-nr.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[0-9]{4}:[0-9]{9}" />
<xsd:pattern value="[0-9]{4}:\w{35}" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>


<xsd:complexType name="Organisasjon">
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="Iso6523Identitet">
<xsd:attribute name="authority" type="Iso6523Authority" use="optional" default="iso6523-actorid-upis" />
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>

<xsd:simpleType name="Iso6523Authority">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="iso6523-actorid-upis" />

0 comments on commit 33210dd

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.