Skip to content
Permalink
Browse files

mer utfyllende beskrivelse av VarslingFeilet

Beskrivelse av hvordan Varslingfeilet kan håndteres av virksomheter
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Apr 8, 2015
1 parent 32b90ef commit 35a93c83abc97f1a12cfec47af6712d7777b887a
Showing with 17 additions and 2 deletions.
  1. +17 −2 meldinger/VarslingfeiletKvittering.textile
@@ -29,9 +29,24 @@ Se "Varsel":../begrep/Varsler for mer informasjon om bruken av varsel.
* e-post serveren, sms-gateway eller mobiloperatør er ikke tilgjengelig ved sendingstidspunktet slik at varslet ikke ble sendt vellykket
** Her vil postkasseleverandør gjøre forsøk på resending, men dersom feilen ikke er utbedret innenfor avtalt tidsfrist vil en Varslingfeiletkvittering sendes.
* Innbygger mottok ikke e-post varselet eller sms-meldingen og feilmelding om dette ble gitt til Postkasseleverandør.
** Det er begrensninger i forhold til om Postkasseleverandør får slike feilmeldinger tilbake eller ikke. Dette er avhengig av oppsett på e-post serveren Innbyggeren bruker og mobiloperatøren Innbygger er tilknyttet. Postkasseleverandør vil etter beste evne tolke de "Non-Delivery Reports":http://en.wikipedia.org/wiki/Bounce_message som mottas og gi en Varslingfeiletkvittering i de tilfeller det er helt sikker at varselet ikke ble levert.
** Det er begrensninger i forhold til om Postkasseleverandør får slike feilmeldinger tilbake eller ikke. Dette er avhengig av oppsett på e-post serveren Innbyggeren bruker og mobiloperatøren Innbygger er tilknyttet.
Postkasseleverandør vil etter beste evne tolke de "Non-Delivery Reports":http://en.wikipedia.org/wiki/Bounce_message som mottas og gi en Varslingfeiletkvittering i de tilfeller det er helt sikker at varselet ikke ble levert.

**Avsender sin oppfølging av VarslingfeiletKvittering**

Alle Avsendere/behandlingsansvarlige må selv gjøre en vurdering av hvorvidt de skal følge opp VarslingfeiletKvittering eller ikke.
Ved mottak av VarslingfeiletKvittering må Avsender vurdere om og hvordan dette skal følges opp mot forskriften. Posten vil være tilgjengelig i postkassen uavhengig av om varselet feilet eller ikke.
Denne vurderingen bør baseres på samme vurdering som de har gjort i forhold til fysisk post, og oppfølgingen av returpost.
Vi i Difi antar at Avsendere/behandlingsansvarlige har svært forskjellig oppfølging av returpost.

* Her er noen eksempler:
** Avsendere som i dag har valgt å ikke følge opp returpost men makulerer alle returpost direkte kan også gjøre det samme for VarslingfeiletKvittering.
** Avsendere som i dag følger opp all returpost, og gjør tiltak ovenfor den personen som ikke har mottatt dokumentet bør gjøre samme tiltak ovenfor denne personen når det kommer VarslingfeiletKvittering
** Avsendere som i dag mottar og logger returpost, men ikke gjør noe aktiv oppfølging, bør logge VarslingfeiletKvittering.

Denne anbefalingen og eksemplene baserer seg selvsagt på den forutsetning at Avsendere/behandlingsansvarlige har etablerte rutiner basert på en gjennomført vurdering.


Ved mottak av VarslingfeiletKvittering må avsender vurdere om og hvordan dette skal følges opp mot forskriften. Posten vil være tilgjengelig i postkassen uavhengig av om varselet feilet eller ikke.

h3. Attributer

0 comments on commit 35a93c8

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.