Skip to content
Permalink
Browse files

Mer om ebMS SOAP headers

  • Loading branch information...
kjorlaug
kjorlaug committed Apr 6, 2014
1 parent 0f0e2bc commit 360f093a063cf7bc44de48a440b7e78dcbf5ccf1
Showing with 15 additions and 1 deletion.
  1. +14 −0 ebMS30.textile
  2. +1 −1 index.textile
@@ -0,0 +1,14 @@
---
layout: default
title: ebMS 3.0
headtitle: Sikker digital post - EbMS 3.0
---

h2. ebMS 3.0/AS4 Header - eb:Messaging

Denne delen av meldingen blir benyttet for utveksling av metadata relatert til payload mellom to MSH'er slik som definert av ebMS 3.0. Denne informasjonen blir fraktet som en del av SOAP Header.

Alle ebMS relaterte xml element er lagt inn under et eb:Messaging element i SOAP header. Dette elementet kan ha etter eller flere av følgende underelement:

* "UserMessage":UserMessage - en forretningsmelding som skal overleveres til fagsystemet bak MSH'en som tar i mot meldingen
* "SignalMessage":SignalMessage - signalmelding om at det er ønske om en handling fra den andre MSH'en. En signalmelding vil ikkje innvolvere fagsystemet til MSH'en.
@@ -35,7 +35,7 @@ h2. Meldingsspesifikasjoner
"Digital postforsendelse":meldingsstruktur består av følgende meldingselementer:

# "Webservice Security Header":WebserviceSecurity
# "ebMS 3.0":ebXml30
# "ebMS 3.0/AS4 Header":ebMS30
# "StandardBusinessDocument":StandardBusinessDocument
# og eventuelt en "Dokumentpakke":ASiC

0 comments on commit 360f093

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.