Skip to content
Permalink
Browse files

Klargjort hvordan mpc skal bygges opp

  • Loading branch information...
kjorlaug
kjorlaug committed Apr 6, 2014
1 parent f34d8fd commit 36dab5b490dc4deecc0954757fe6cec7920aa63a
Showing with 4 additions and 6 deletions.
  1. +4 −6 UserMessage/mpc.textile
@@ -15,18 +15,16 @@ h3. Oppbygging av mpc-konstanten

mpc-konstanten i sikker digital post er en URN-streng som skal bygges opp slik:

urn:sdp:{normal|prioritet}:identifier:{"StandardBusinessDocument.Header.Sender.Identifier":AktorIdentifikatorer | orgnr meldingsformidler | orgnr postboks}
{ "aktør-urn":../Aktorer }:{ "virksomhetsidentifikator for aktøren":/Felles/virksomhetsidentifikator }[1..2]:{normal|prioritert}

eller med valgfri utvidelse dersom det er behov:

urn:sdp:{normal|prioritet}:identifier:{"StandardBusinessDocument.Header.Sender.Identifier":AktorIdentifikatorer | orgnr meldingsformidler | orgnr postboks}:avsenderidentifikator:{"StandardBusinessDocument.Melding.Avsender.avsenderidentifikator":AktorIdentifikator}
Dersom det er behov for høyere grad av granularitet (for eksempel ved bruk av databehandler), så kan man repetere leddet med aktør/identifikator med informasjon om dataansvarlig.

h4. {normal|prioritet}

Angir om meldingen skal legges i kø for prioriterte meldinger eller ikke. Dette medfører håndtering etter to forskjellige SLA kravsett.

h3. Eksempel

urn:sdp:prioritet:identifier:123456789
urn:sdp:behandlingsansvarlig:9908:991825827:normal

urn:sdp:normal:identifier:123456789:avsenderidentifikator:123
urn:sdp:databehandler:9908:934382404:urn:sdp:behandlingsansvarlig:9908:991825827:prioritert

0 comments on commit 36dab5b

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.