Skip to content
Permalink
Browse files

#155 beskrevet mer om hvor lang tid vil ta før ReturpostKvittering vi…

…l returneres til Avsender.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Nov 28, 2014
1 parent a7ab126 commit 38248594b9aed1cd2fbfb3139dc3ff06c86ecacc
Showing with 12 additions and 1 deletion.
  1. +12 −1 meldinger/ReturpostKvittering.textile
@@ -19,7 +19,18 @@ h3. {{page.title}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Dette er Kvittering på at posten har kommet i retur og har blitt makulert.

Kvitteringen leveres når brevene er mottatt av utskrift og forsendelsestjenesten, registrert og makulert. Dette forutsetter at avsender har valgt å benytte denne tjenesten i feltet "returPostStrategi":/Felles/returPostStrategi i opprinnelig melding.
Kvitteringen leveres når brevene er mottatt i retur av utskrift og forsendelsestjenesten, registrert og makulert. Dette forutsetter at avsender har valgt å benytte denne tjenesten i feltet "returPostStrategi":/Felles/returPostStrategi i opprinnelig melding.
Kvitteringen vil komme flere dager etter at en forsendelse er sendt til utskrift og forsendelsetjenesten, dette er overordne de steg som skal gjennomføres før Avsender får ReturpostKvittering

table(table table-striped).
|_. Steg |_. Beskrivelse |_. Antatt tidsbruk |
| Utskrift | Brevet skrives ut og postlegges | 1 dag |
| Forsendelse | Brevet forsendes til Avsender | 2 til 5 dager avhengig om det er A eller B-Post |
| Retur til EA tjeneste | Brev som ikke kan leveres vil bruke noe tid tilbake til retur tjenesten | 1 til 2 dager |
| Behandling av returpost | Brev makuleres og kvittering skapes | 2 - 4 dager |
| Retur av kvittering | Kvittering gjøres tilgjengelig i meldingsformidler | Umiddelbart |h3. Attributer

0 comments on commit 3824859

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.