Skip to content
Permalink
Browse files

Rettet versjonen på EnvelopedData fra 1 til 0.

Rettet versjonen på EnvelopedData fra 1 til 0.
  • Loading branch information...
ogrinde committed May 19, 2014
1 parent af1fbdc commit 383f3a4261bc3a1389071b869b0d18db2d7f7440
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 Dokumentpakke/ASiC_sikkerhet.textile
@@ -111,7 +111,7 @@ EnvelopedData ::= SEQUENCE {

Her skal følgende begrensninger gjelde:

* version = 1
* version = 0
* originatorInfo skal ikke være med
* recipientInfos skal være en mengde av nøyaktig en KeyTransRecipientInfo som beskrevet nedenfor
* encryptedContentInfo er EncryptedContentInfo som beskrevet nedenfor

0 comments on commit 383f3a4

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.