Skip to content
Permalink
Browse files

Merge branch 'master' of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigital…

  • Loading branch information...
kjorlaug committed Apr 30, 2014
2 parents cfe05f0 + 3ba6b9e commit 3a88a79899948206d113ad45fea6e8344719580d
@@ -7,10 +7,10 @@ group: SikkerDigitalPost

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En "Kvitteringsmelding":Kvitteringsmelding til Avsender om at Mottaker har åpnet forsendelsen i sin postkasse.
- Definisjon := En "KvitteringsMelding":KvitteringsMelding til Avsender om at Mottaker har åpnet forsendelsen i sin postkasse.
- Kilde := DIFI


h3. Attributer

se "Kvitteringsmelding":Kvitteringsmelding
se "KvitteringsMelding":KvitteringsMelding
@@ -0,0 +1,30 @@
---
layout: default
title: KaranteneKvittering
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En "KvitteringsMelding":KvitteringsMelding til Avsender om at en DigitalPost er tilbakekalt/satt i karantene.
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Kvitteringen gir informasjon om den DigitalPost meldingen ble satt i karantene eller ikke.

h3. Attributer


|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "status":/Felles/status | 1..1 | "status":/Felles/status |
| "beskrivelse":/Felles/beskrivelse | 0..1 | "beskrivelse":/Felles/beskrivelse |
| tidspunkt | 1..1 | "xs:dateTime":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime |

h3. Kodeverk


"status":/Felles/status kan ha følgende verdi:

|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse |
| OK | Digitalpost ble satt i karantene |
| FEILET | Digitalpost ble ikke satt i karantene |

@@ -0,0 +1,24 @@
---
layout: default
title: KaranteneMelding
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Melding for å tilbakekalle en "Digitalpost":DigitalPostMelding
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Meldingen sendes dersom det oppdages alvorlig feil i en "Digitalpost":DigitalPostMelding. Dette kan f.eks. være dersom "Digitalpost":DigitalPostMelding er sendt til feil "Mottaker":Mottaker.
Meldingen som ønskes tilbaketrukket vil bli satt i karantene og "Mottaker":Mottaker vil ikke få mulighet til å lese posten.
Karantenemeldingen vil kun bli iverksatt dersom "Digitalpost":DigitalPostMelding ikke er lest av "Mottaker":Mottaker.h3. Attributer

Attributtet "instanceIdentifier":../DocumentIdentification inneholder identifikatoren for meldingen som ønskes trukket tilbake.

|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "instanceIdentifier":../DocumentIdentification | 1..1 | xs:string |

@@ -5,7 +5,7 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En abstrakt forretningsmelding brukt i forsendelsen av digital post som alle konkrete forretningsmeldingen arver fra.
- Kilde := DIFI
@@ -32,10 +32,12 @@ Meldingstypen er definert i "DocumentIdentification":../DocumentIdentification o
{background:#ddd}.|_. Type |_. Beskrivelse |
| "Digitalpost":DigitalPostMelding | Forsendelse av digital post |
{background:#ddd}.| "PrioritertDigitalpost":DigitalPostMelding | Forsendelse av digital post |
| "Levering":LeveringsMelding | Kvittering på at digital post er tilgjengeliggjort |
{background:#ddd}.| "Åpning":AapningsMelding | Kvittering fra Innbygger for at digital post er åpnet |
| "LeveringsKvittering":LeveringsMelding | Kvittering på at digital post er tilgjengeliggjort |
{background:#ddd}.| "ÅpningsKvittering":AapningsMelding | Kvittering fra Innbygger for at digital post er åpnet |
| "Varslingfeilet":VarslingfeiletMelding | Kvittering for at en spesifisert varsling ikke har blitt sendt |
{background:#ddd}.| "Feil":FeilMelding | Generel feilkvittering |
| "Karantene":KaranteneMelding | Melding for å tilbakekalle en forsendelsen av en digital post melding. |
{background:#ddd}.| "KaranteneKvittering":KaranteneKvittering | Kvittering for en tilbakekallingsmelding. |

h3. Signature

@@ -46,4 +48,4 @@ Det er satt følgende krav til signaturen:
* Signeringsalgoritmen skal være "http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256":http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256.
* Fingeravtrykksalgoritmen i referansene skal være "http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256":http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256
* Signature skal være en signatur av Meldingen og signatur av "StandardBusinessDocumentHeader":../StandardBusinessDocumentHeader.
* BØR være signert av "Behandlingsansvarlig"::../../Aktorer, men KAN signeres av "Databehandler":../../Aktorer.
* BØR være signert av "Behandlingsansvarlig":../../Aktorer, men KAN signeres av "Databehandler":../../Aktorer.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
@@ -34,11 +34,11 @@ h2. Meldingsspesifikasjoner

"Digital postforsendelse":meldingsstruktur består av følgende meldingselementer:

# "Webservice Security Header":WebserviceSecurity
# "ebMS 3.0/AS4 Header":Messaging
# "StandardBusinessDocument":StandardBusinessDocument/
# og eventuelt en "Dokumentpakke":Dokumentpakke/
# med filer (beskrivelse av tillatte "dokumentformater":Dokumentformat/ )
|_. Identifikator |_. Beskrivelse |_. scope |
| "Webservice Security Header":WebserviceSecurity | Sikring av integritet i meldingen | punkt til punkt |
| "ebMS 3.0/AS4 Header":Messaging | Meldingsutvekslingsattributtene nødvendig for sending av Digitalpost og henting av kvitteringer | punkt til punkt |
| "StandardBusinessDocument":StandardBusinessDocument/ | Integritetssikret Forretningsmeldingen med informasjon til "Postkasseleverandør":Aktorer | ende til ende |
| "Dokumentpakke":Dokumentpakke/ | En Integritet og konfidensialitetssikret pakke med filer (beskrivelse av tillatte "dokumentformater":Dokumentformat/ ) til "Mottaker":Aktorer | ende til ende |


Beskrivelser av meldingspesifikasjonen i "XSD":xsd/

0 comments on commit 3a88a79

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.