Skip to content
Permalink
Browse files

Beskrevet Avsender enhet bedre, synliggjort at det ikke er ende-til-e…

…nde kryptering til Innbygger nå. Oppdatert lenker til webservicesecurity.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Apr 4, 2014
1 parent 85c4eb9 commit 3ba11a9a60179410e751346f793d11e0c4eca566
@@ -1,4 +1,4 @@
---
---
layout: default
title: Sikker digital post - Aktører og Roller
headtitle: Sikker digital post - Aktører og Identifikatorer
@@ -16,7 +16,9 @@ Overføringen av postforsendelser fra avsender til mottaker innvolverer følgend
{background:#ddd}.|_. Aktør |_. Beskrivelse |
|_. Behandlingsansvarlig | offentlig aktør som er ansvarlig for postforsendelsen og som er Avsender av posten overfor Innbygger.
BØR signere "Standard Business Document":StandardBusinessDocument og "Dokumentpakke (ASiC)":ASiC |
{background:#ddd}.| Ansvarlig enhet | Er en mulig aktør som er en underenhet hos Behandlingsansvarlig som skal stå som Avsender for posten overfor Innbygger. |
{background:#ddd}.| Ansvarlig enhet | Er en mulig aktør som er en underenhet hos Behandlingsansvarlig som skal stå som Avsender for posten overfor Innbygger.
Ansvarlig enhet brukes hvis de enkelte enheter har samme organisasjonsnummer som Behandlingsansvarlig eller når den ansvarlige enhet ikke har en selvstendig avtale med Sentralforvalter om bruk av Sikker Digital Post.
Ansvarlig enhet brukes av Behandlingsansvarlige med et stort virkeområder som ønsker å differensiere Avsendere til Innbygger avhengig av de interne enhetene som sender digital post. |
|_. Databehandler | Avsender eller avtalepart hos avsender, ansvarlig for pakking og sikring av postforsendelser.
KAN signere "Standard Business Document":StandardBusinessDocument og "Dokumentpakke (ASiC)":ASiC |
{background:#ddd}.| Teknisk Avsender | Er en mulig aktør som gjennomfører den tekniske forsendelsen av posten på vegne av en databehandler. |
@@ -27,7 +27,7 @@ Følgende deler av Digital postforsendelse er sikret ende-til-ende
h4. Sikret punkt til punkt

Følgende deler av Digital postforsendelse er sikret punkt til punkt:
* Wsse:timestamp
* "Webservice security header timestamp":WebserviceSecurity
* Eb:messaging
* "SOAP:Body":StandardBusinessDocument
* "Dokumentpakke":ASiC
BIN +20.4 KB (120%) aktorer_identifikatorer.jpg
Binary file not shown.
BIN +1 KB (100%) illustrasjoner.vsd
Binary file not shown.
@@ -26,7 +26,7 @@ h2. Meldingsutveksling
** "Meldingstyper":Melding
** "Meldingsflyt":Meldingsutveksling
** "Feilhåndtering":Feilhaandtering
** PModes
** ebMS 3.0 PModes
*** "FormidleDigitalPostForsendelse":Meldingsutveksling/FormidleDigitalPostForsendelse
*** "KvitteringsForespoersel":Meldingsutveksling/KvitteringsForespoersel

@@ -41,7 +41,7 @@ h2. Meldingsspesifikasjoner

h2. Sikkerhet

** "Sertifikatbruk":Sertifikatbruk
** "Bruk av sertifikater":Sertifikatbruk
** "Sikring av Dokumentpakken":ASiC_sikkerhet
** "Meldingsidentifikatorer":Meldingsidentifikatorer

0 comments on commit 3ba11a9

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.