Skip to content
Permalink
Browse files

fikset skrivefeil.

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Apr 29, 2014
1 parent 9a0d461 commit 3ba6b9e2061f7e9c535fd3b3bb0d83f64dedac85
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 index.textile
@@ -38,7 +38,7 @@ h2. Meldingsspesifikasjoner
| "Webservice Security Header":WebserviceSecurity | Sikring av integritet i meldingen | punkt til punkt |
| "ebMS 3.0/AS4 Header":Messaging | Meldingsutvekslingsattributtene nødvendig for sending av Digitalpost og henting av kvitteringer | punkt til punkt |
| "StandardBusinessDocument":StandardBusinessDocument/ | Integritetssikret Forretningsmeldingen med informasjon til "Postkasseleverandør":Aktorer | ende til ende |
| "Dokumentpakke":Dokumentpakke/ | En Integritet og konfidensialitetssikret med filer (beskrivelse av tillatte "dokumentformater":Dokumentformat/ ) til "Mottaker":Aktorer | ende til ende |
| "Dokumentpakke":Dokumentpakke/ | En Integritet og konfidensialitetssikret pakke med filer (beskrivelse av tillatte "dokumentformater":Dokumentformat/ ) til "Mottaker":Aktorer | ende til ende |


Beskrivelser av meldingspesifikasjonen i "XSD":xsd/

0 comments on commit 3ba6b9e

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.