Skip to content
Permalink
Browse files

#51 fikset lenke til sikkerhetskapitelet

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Jun 10, 2014
1 parent 09478cd commit 3c5c44921815fccba8fa07eff74e820643bcb83c
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 forretningslag/index.textile
@@ -39,5 +39,5 @@ table(table table-striped).
| "StandardBusinessDocument":StandardBusinessDocument/ | Forretningsmeldingen som sendes i Sikker digital post |
| "Dokumentpakke":Dokumentpakke/ | Dokumentpakken med posten til Innbygger |
| "Dokumentformat":Dokumentformat/ | Beskrivelse av de dokumentformatene som kan brukes i Sikker digital post |
| "Sikkerhet":sikkerhet | sikkerhet i forhold til forretningsmeldingene og forretningsprosessen |
| "Sikkerhet":Sikkerhet/ | sikkerhet i forhold til forretningsmeldingene og forretningsprosessen |

0 comments on commit 3c5c449

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.