Skip to content
Permalink
Browse files

#94

  • Loading branch information...
kjorlaug committed Jun 13, 2014
1 parent 221737f commit 3cf0f1f725cf67cb23ef99925308ce9113a3303f
Showing with 2 additions and 3 deletions.
  1. +2 −3 forretningslag/Dokumentpakke/index.textile
@@ -13,8 +13,7 @@ children:
- name: Forretningslag/HTML dokument
- name: Forretningslag/Sikkerhet
- name: Forretningslag/Dokumentpakke sikkerhet---

h2. Introduksjon
@@ -24,7 +23,7 @@ Dokumentpakke inngår kun i "DigitalPostMeldinger":../../meldinger/DigitalPostMe
"Associated Signature Container (ASiC)":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102900_102999/102918/01.03.01_60/ts_102918v010301p.pdf er et pakkeformat som er designet for å ivareta integritet til innholdet over lang tid. Kort fortalt så definerer standarden hvordan man skal sette sammen en zip fil med en filstruktur der man lager en digital signatur hver enkel fil med en kombinasjon av et digitalt fingeravtrykk av filen og et PKI sertifikat eid av en virksomheten.
Dette medfører at man kan verifisere at filene kommer fra rett virksomhet, og om filene har blitt endret.

Les mer om "hvordan dokumenter som sendes i Sikker digital post er beskyttet":../Sikkerhet/ASiC_sikkerhet.
Les mer om "hvordan dokumenter som sendes i Sikker digital post er beskyttet":../Sikkerhet/

Sikker Digital Post har definert et eget begrep "Manifest":Manifest som inneholder metadata relatert til hver fil.

0 comments on commit 3cf0f1f

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.